Töölö-Seuran vuosikokous 29.2.2012

0
659

                     Aika:            29.2.2012 klo 18.00

                     Paikka:         Töölön kirjaston Waltari sali, Topeliuksenkatu 6,

                                           00250 Helsinki

 

                      Läsnä:          Liitteessä mainitut 11 seuran jäsentä       

                      1.                  

                      Kokouksen avaus

Töölö-Seuran puheenjohtaja Hannu Haukanhovi toivotti yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi vuosikokoukseen ja avasi kokouksen.

2.                  

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Haukanhovi, sihteeriksi Ulla Sääski ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, Eija Tuominen ja Sirpa Ruotsalainen.

3.

Todetaan kokouksen osanottajat

Todettiin, että osallistujat olivat saapuessaan kirjautuneet kokouspaikalla olleeseen listaan (liite 1). Kokoukseen osallistui 11 seuran jäsentä.

Jäsenet Lea ja Lasse Bysing, jotka ovat Renkä-Ralen yrittäjäpariskunta ja jotka on valittu vuoden töölöläisiksi yrittäjiksi, esittäytyivät ja kertoivat itsestään ja toiminnastaan.

4.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen

5.

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin jaossa ollut sääntöjen 12 §:n mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6.

Esitetään edellisen vuoden:

                      6.1.                vuosikertomus

                      6.2.                tilinpäätös

                      6.3.                tilintarkastajien lausunto

Seuran puheenjohtaja Hannu Haukanhovi esitteli vuosikertomuksen 2011. Vuosikertomus hyväksyttiin.

Hannu Haukanhovi esitteli tilinpäätöksen: tuloksen toiminnoittain 1.1. – 31.12.2011 ja taseen 31.12.2011.

Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon, jossa puollettiin vastuuvapauden myöntämistä.

7.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus.

8.

Hyväksytään vuoden 2011

                      8.1.                toimintasuunnitelma

                      8.2.                talousarvio

                      8.3.                liittymismaksu varsinaisille jäsenille ja nuorisojäsenille

                      8.4.                jäsenmaksu varsinaisille jäsenille ja nuorisojäsenille

Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen vuoden 2012 toimintasuun-nitelmaksi. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Lisäksi puheenjohtaja kertoi palaverista yhdessä Karjalan Nuorten sekä Senioriliiton edustajien kanssa. Kuultiin, että suunnitelmissa on järjestää yhteinen Töölö Päivä ja alustavaksi ajankohdaksi on kaavailtu 22-23.9.2012 .

Puheenjohtaja esitteli ehdotuksen talousarvioksi 2012. Talousarvio hyväksyttiin.

Päätettiin, että erillistä liittymismaksua ei peritä.

Varsinaisten jäsenten vuoden 2012 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin: – henkilöjäsenet 20 euroa ja

– yritysjäsenet 60 euroa.

Nuorisojäseniltä ei jäsenmaksua peritä

9.

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

10.

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies

                      Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti:

                      KTM, tmj. Sari Yli-Paavola

                      _________________ Pekka Airaksinen

                      Varatilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti:

                      KTT, emeritus professori Uolevi Lehtinen

11.

Kokouksen päättäminen

Asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja lausui kiitokset kokouksen osanottajille ja päätti kokouksen klo 19.00.

Vakuudeksi:

                      Hannu Haukanhovi                                  Ulla Sääski

                      kokouksen puheenjohtaja                         kokouksen sihteeri

Me allekirjoittaneet Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry:n 29.2.2012 pidetyn yhdistyk-sen vuosikokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina toteamme, että pöytäkirjan kirjaukset vastaavat kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä.

Helsingissä maaliskuun ____. päivänä 2012

                      Eija Tuominen                                          Sirpa Ruotsalainen

                      pöytäkirjantarkastaja                                pöytäkirjantarkastaja