Töölö-Seuran toimintasuunnitelma 2012

0
561

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

                      I.   YLEISTÄ:

Töölö-Seura ry:n tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön, Meilahden ja Laakson alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto (HELKA) ry:hyn ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn.

Töölö-Seura ry:n sääntöjen mukaisena toimialana on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja erityispiirteiden pohjalta. Seura vaalii paikallishistoriaa ja syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura osallistuu toimialueensa asukkaiden ja pienyrittäjien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Seura tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille. Seura toimii yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestön, kaupungin sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa. Seura järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa. Seura järjestää juhla-, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksia sekä retkiä. Seura pyrkii edistämään asukkaiden omatoimisuutta ja paikallista harrastustoimintaa sekä muuta seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita tukevaa toimintaa.

                     

II. JAOKSET:  

1. VIESTINTÄJAOS:

Viestintäjaoksen toimintaidea:

 

 1. 1.myötävaikuttaa, että seuran toiminnasta ja tapahtumista julkaistaan lehdistössä artikkeleita ja toiminnan kannalta tärkeitä ilmoituksia,
 1. 2.vastaa ja pitää ajan tasalla seuran esitteen ja kotisivut,
 1. 3.pitää ja rakentaa suhteita lehdistöön, kuten esim. Töölöläinen -, Avaa – ja Helsingin Uutiset –lehtiin,
 1. 4.tarvittaessa avustaa jäsenkirjeiden laatimisessa ja postituksessa,
 1. 5.vastaa seuran tapahtumien markkinoinnista,
 1. 6.pyrkii ideoimaan ja luomaan kontakteja muihin töölöläisiin yhteisötoimijoihin,
 1. 7.ylläpitää kontaktia Helsingin kaupungin tiedotus-/ viestintätoimistoon.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012:

          Töölö-Seura ry:n kotisivujen sisältöä ja ulkoasua www.toolo-seura.fi kehitetään edelleen niin, että kotisivuista muodostuu yksi foorumi Töölö-Seura ry:n tiedottamiselle. Tämän lisäksi pyrimme hyödyntämään myös seuramme facebook – sivustoja.

          Töölö-Seura ry lisää sosiaalisen median käyttöä ja on sen johdosta avannut Facebookiin uuden avoimen ”Tykkää -pohjaisen sivun. Sivu löytyy nimellä Töölössä tapahtuu (Töölö-Seura ry).

  Kaikki Töölö-Seura ry:n jäsenet ovat tervetulleita mukaan kirjoittamaan ja kommentoimaan kyseisellä sivulla kaupunginosamme tapahtumia. Näillä sivuilla seuramme tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan, mutta myös muut töölöläiset tapahtumatiedotteet ovat tervetulleita.

          Osallistuminen Vuoden töölöläisen Yrittäjän sekä uutena asiana Nuoren ja Töölöläisen (henkilö/kulttuurihenkilö) valintaan.

                

                      2.   YRITYSJAOS:

Yritysjaoksen toimintaidea:

 1. 1.tavoitteena on saada seuran jäseneksi kattava määrä seuran toimialueella toimivia yrittäjiä.
 1. 2.järjestää seuran yritysjäsenille eriaiheisia yritystoimintaan kohdistuvia keskustelutilaisuuksia, teemailtoja ja tapahtumia eri aihealueilta,
 1. 3. keskittää ja painottaa toimintansa töölöläisestä kotipaikkalähtöisyydestä ryhtymättä toimiin ja hankkeisiin, jotka kuuluvat Suomen Yrittäjien paikallisyhdistyksille,
 1. 4. toimii yhteistyössä, jos tarve vaatii, em. paikallisyhdistysten kanssa,
 1. 5. pyrkii luomaan suhteet eri kaupunginosayhdistysten mahdollisiin yritysjaoksiin, mikäli näillä yhdistyksillä sellaisia on,
 1. 6. pyrkii aikaansaamaan vuosittain Töölö-Seura ry:n palveluhakemiston toimittamisen ja hakemiston jakamisen sopivassa määrin töölöläisiin koti- ja yhteisötalouksiin,
 1. 7. luo ja ylläpitää yritystoimintaan liittyviä suhteita Helsingin kaupungin elinkeinoasiamiehen toimistoon, kaupungin päättäjiin sekä jos tarve vaatii, niin valtakunnantason poliittisiin päättäjiin,
 1. 8. tekee vuosittain marraskuussa seuran hallitukselle ehdotuksen töölöläisen  yrittäjän valitsemiseksi ja hoitaa asiassa vaadittavat käytännön toimenpiteet,
 1. 9. pyrkii vuosittain aikaansaamaan töölöläisten iloksi Töölö- Seuran joulukuusen Töölöntorin alueelle, esim. ko. liikenneympyrään,
 1. 10. pyrkii vuosittain aikaansaamaan Töölössä sijaitsevien vähittäiskauppojen keskinäisen ”Paras Jouluikkuna” –kilpailun,
 1. 11. tavoitteena aikaansaada töölöläisten yrittäjien ja Helsingin kaupungin kanssa Töölön Joulukatu koristeluineen ja tai Talonpojan tori –tapahtuman,
 1. 12. tekee vuosittain ehdotuksen Töölö-Seuran hallitukselle stipendin luovuttamiseksi töölöläiselle koululle, päiväkodille, vanhusten palvelutalolle jne. tietystä aktiivisesta ja kannustettavasta toiminnasta.

Yritysjaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012:

          Töölö-Seuran yritysjaos kantaa vuonna 2012 erityistä huolta pienten erikoiskauppojen toimintaedellytyksistä. Helsingin Design-pääkaupunkivuoteen liittyvän 24h Design-kilpailun tuloksia pyritään hyödyntämään paikallisesti. Kilpailun teema on kivijalkayritysten kehittäminen designin keinoin.

–   Yritysjaos osallistuu myös erikoiskauppojen Poikkea putiikissa –kampanja- viikkoihin keväällä ja syksyllä. Kampanjaviikot järjestää Helsingin kaupunki yhteistyössä Helsingin Yrittäjien ja paikallisten toimijoiden kanssa.

–   Vuoden toimintaan kuuluu lisäksi perinteisen Paras jouluikkuna-kisan aikaansaaminen sekä Töölöntorin joulukuusen hankinta.

          Osallistuminen Vuoden töölöläisen Yrittäjän sekä lisäksi uutena asiana töölöläisen Nuoren ja Töölöläisen (henkilö / kultuurihenkilö) valintaan.

          Yritysjaos järjestää jäsenilleen myös virkistystoimintaa, josta tiedotetaan erikseen jaoksen jäsenille neljä kertaa vuodessa lähetettävässä jäsenkirjeessä.

 

3. YMPÄRISTÖJAOS:

Ympäristöjaoksen toimintaidea:

 1. 1.järjestää eriaiheisia keskustelutilaisuuksia seuran jäsenille, mutta myös töölöläisille asukkaille (=asukasiltoja),
 1. 2.valmistelee ja laatii kirjallisia lausuntoja sekä mielipiteitä Helsingin Kaupunkisuunnit- teluviraston hankkeisiin,
 1. 3.järjestää erilaisia excursio -retkiä rakennustaiteellisesti merkittävissä kohteissa,
 1. 4.toimeenpanee arkkitehtuurikävelyretkiä,
 1. 5.osallistuu muiden yhteisöjen kanssa Etu- ja Taka-Töölön Arkkitehtuurioppaan julkaisemiseen,
 1. 6.pyrkii edesauttamaan ja vaalimaan Töölössä sijaitsevien arkkitehtoonisesti merkittävien rakennusten säilymistä ja suojelua.

Ympäristöjaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012:

–     Tavoitteena on järjestää seuran jäseniä ja töölöläisiä asukkaita kiinnostavista, ajankohtaisista aiheista asukasiltoja yhdessä muiden seuran jaostojen kanssa

–     Seurataan alueen kaavoitustilannetta, kuunnellaan asukkaiden ja seuran jäsen- ten mielipiteitä ja annetaan tarvittaessa kaavoituksesta lausuntoja Kaupunkisuunnit-teluviraston hankkeisiin

–     Vuoden 2012 aikana Töölössä aloitetaan ja on menneillään useita laajoja raken- nushankkeita, mm Finlandia-puisto, Pohjois Rautatienkadun uudisrakennus ja lisäksi Jätkäsaaren rakentaminen; nämä kaikki hankaloittavat liikennettä: ympäristöjaos seuraa mahdollisia ongelmakohtia ja muutoksia

–     Pyritään ylläpitämään ympäristön- ja historiantuntemusta mm. kävelyretkin puistohin, hautausmaalle ja arkkitehtoonisesti mielenkiintoisiin kohteisiin

–   Toimii aktiivisena osallistujana Rantaryhmän toimintaan.

–   Osallistuminen Vuoden töölöläisen Yrittäjän sekä lisäksi uutena asiana töölöläisen Nuoren ja Töölöläisen (henkil/kulttuurihenkilö) valintaan.

 

4.   NUORISOJAOS:

Nuorisojaoksen toimintaidea:

1.   yhteydenpitoa: koulut ja päiväkodit;

2.   yhteistoimintaa muiden järjestöjen kanssa: partiolippukunnat, urheiluseurat, päiväkodit, Nuori Suomi –järjestö, Suomen Latu, Karjalan Nuoret ry, jne;

3.   osallistuu seuran muiden jaoksien järjestämiin tapahtumajärjestelyihin:

     Talvirieha Taivallahdessa, Helsinki-päivä, Taiteiden Yö, Lasten oikeuksien päivä;

 1. 4.pyrkii järjestämään retki- ja leiritoimintaa:

      päiväretket lähiluontoon eri teemoilla, yöretket yhdessä perheiden kanssa, tutustumisretket näyttelyihin ja tapahtumiin,

5.   osallistuu yhteistyötoimintaan muiden nuorisojärjestöjen kanssa;

6.   pyrkii järjestämään koulutustoimintaa:

                          liikuntalajien kurssit, luontokasvatuskurssit, esittävän taiteen kurssit, bänditoiminta, teatterikasvatus, askartelu- ja käsityökurssit, yleishyödylliset kurssit, palo- ja pelastus sekä EA –kurssit;

 1. 7.pyrkii aikaansaamaan omaa tiedotustoimintaa:

seuran nettisivuille (nuorisojaoksen oma alasivusto), jäsenpostitukset ajankohtaisista aiheista, nuorisojaoksen oma esite – flyer, ilmaisjakelulehdet ”minne mennä tänään” –palstat, Töölöläinen lehti, tapahtumakohtaiset ilmoitukset / monisteet, muu tiedotus;

                      8.   tehtävänä on aktivoida alueen lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään osallistumaan alueelliseen toimintaan sekä tuottaa laadukasta ja ohjaavaa toimintaa,

9.   ottaa kantaa asuin- ja elinympäristön kehittämiseen painottaen asiantuntemustaan lasten ja nuorten maailmassa.

 

Nuorisojaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012:

          Töölö-Seura ry:n nuorisojaoksen viides toimintavuosi on alkamassa. Jaos on tehnyt yhteistyötä mm. alueen koulujen ja partiolippukuntien kanssa. Tätä yhteis- työtä pyrimme kuluvana toimintavuonna entisestään lisäämään. Nuorisojaoksen toimintaan on saatu tänä vuonna mukaan monille töölöläisille lapsiperheille tuttu Lissu Vierikko Taivallahden leikkipuistosta.

          Vuonna 2012 Helsinki on ollut Suomen pääkaupunkina 200 vuotta. Tämä merkkitapaus huomioidaan myöskin Nuorisojaoksen toiminnassa. Toimimme Taivallahden leikkipuistossa pidettävän toukokuisen puistojuhlan yhtenä järjestäjänä. Tarkoituksena on luoda alueen lapsille ja nuorille hauska Töölön ja Helsingin historiaa valottava tapahtuma, ”töölöläinen kyläjuhla”.

          Elokuussa jatkamme juhlien merkeissä, sillä vuorossa on syksyn toimintakauden aloittava puistojuhla. Paikkana jälleen Taivallahden leikkipuisto.

–   Osallistumme Vuoden töölöläisen Yrittäjän sekä lisäksi uutena asiana töölöläisen Nuoren ja Töölöläisen (henkilö/kulttuurihenkilö) valintaan.

          Joulukuussa osallistumme ”Töölön paras jouluikkuna” -kilpailuun tarjoamalla alueen koululaisille tilaisuuden osallistua omana lasten sarjanaan parhaan jouluikkunan valintaan.

 

                     5. KULTTUURIJAOS:

                     Kulttuurijaoksen toimintaidea:

 1. 1.järjestää yhteistoiminnassa muiden yhteisöjen kanssa pienimuotoisempia konsertteja;
 1. 2.osallistuu Taiteiden Yö –tapahtumaan jollakin musiikillisella tapahtumalla;
 1. 3.pyrkiä aikaansaamaan töölöläisten kuvataiteilijoiden kanssa yhteisnäyttelyitä;
 1. 4.pyrkiä järjestämään taidemaalauskursseja alan opettajien johtamana,
 1. 5.pyrkiä järjestämään eri taiteen aloilla pienimuotoisempia tapahtumia (runo-, laulu-, musiikki- jne iltoja)
 1. 6.pyrkii tukemaan omalla erikoisosaamisella seuran tavoitteita paikallisen kulttuurin vaalimisessa ja edistämisessä.
 2.  

Kulttuurijaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012:

          Kulttuurijaos järjestää teatterikäyntejä, lausunta-iltoja, viini-iltoja, taide-näyttelyjä sekä luentoja taiteesta, taiteilijatapaamisia sekä tutustuminen taiteilijan työhön.

–     Kulttuurijaos osallistuu Poikkea putiikissa tapahtumaan.

–     Keväällä teatteri-ilta Avoimissa Ovissa perjantaina 30.3.12 Salome ja Ursula,   maanantaina 12.3.2012 tutustuminen viinien maailmaan.

–     Tulevista tapahtumista ilmoitetaan myöhemmin jäsenistölle.

–     Osallistuminen Vuoden Yrittäjän sekä lisäksi uutena asiana töölöläisen Nuoren ja Töölöläisen (henkilön/kulttuurihenkilön) valintaan.

 

6. TAPAHTUMATOIMIKUNTA:

Tapahtumatoimikunnan toimintaidea:

 1. 1.koostuu kaikkien jaoksien puheenjohtajista – seuran puheenjohtaja on toimikunnan puheenjohtaja,
 1. 2.toimeenpanee seuran nimissä suurempia tapahtumia,
 1. 3.hyväksyy jaoksien esittämät tapahtumaehdotukset ja muut esitykset,
 1. 4.seuraa jaoksien toiminta-aktiviteettia.

Tapahtumatoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2012:

          Järjestää toimintavuoden aikana asukasiltoja,

                 –   Vastuullisena tuottajana järjestää 12.6. Helsinki –päivä –tapahtuman Töölössä mahdollisesti yhteistoiminnassa muiden töölöläisten yhteisöjen kanssa,

                 –   Kehittää verkostoitumista erilaisten ja sopivien kulttuuritilaisuuksien järjestäjien kanssa,

                 –   Pyrkii kehittämään Töölöön, esim. asemakaavan vahvistuspäivästä 10.10. Töölön nimikkopäivää,

–     Pyrkii aikaansaamaan elokuussa Töölö –päivät Töölöntorilla mahdollisesti yhteistoiminnassa muiden töölöläisten yhteisöjen kanssa,

–     Kohdentaa nuorisotoimintaan seuran hallituksen määrittämän stipendin.

 

Tämä toimintasuunnitelma on hyväksytty Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry:n hallituksen kokouksessa 17.2.2012 esitettäväksi Töölö-Seura ry:n vuosikokouksen vahvistettavaksi 29.2.2011.

_______________________________________________________