Töölö-Seura ry otti kantaa Töölöntorin asemakaavan muutosehdotukseen

0
533
Töölöntori tulavaisuudessa?Viitesuunnitelman havainnekuva. Kuva Helsingin kaupunki.

Töölö-Seura ry pitää Töölöntorin asemakaavan muuttamisen yleisiä periaatteita ja arvoja hyvinä. Kannatamme lämpimästi sitä, että Töölöntorista luodaan viihtyisä, elämyksellinen, ympärivuotiseen oleskeluun ja asiointiin houkutteleva kaupunkitila.

Töölö-Seura ry:n hallitus esitti 17.11.2022 jätetyssä lausunnossa mielipiteenään kaupungille Töölöntorin asemakaavan muuttamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavat seikat:

  1. Töölöntorin arkkitehtuurin vaaliminen ja kauppa-ravintolahallin sijainti torialueella

Töölö-Seura ry korostaa, että suunnittelualue on osa Taka-Töölön kerrostaloalueen valtakunnallisesti merkittävää rakennetun kulttuuriympäristön aluetta (RKY, 2009). Kaupunginosaan sijoittuu maan suurin yhtenäinen 1930-luvun asuinkerrostalokorttelien alue, joka kuuluu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernismin merkkiteosvalikoimaan. Edellä todettuun viitaten Töölö-Seura ry vaatii, että kaikki uudisrakentaminen Töölöntorilla on tehtävä alueella korkeatasoisesti ja laadukkaana siten, että se kunnioittaa jo rakennettua kaupunkiympäristöä ja arvokasta 1930-luvun miljöötä.

Töölö-Seura kannattaa ideaa torille rakennettavasta kauppahallista tai ravintolahallista, sillä se toisi ympärivuotisesti lisää elämää ja palveluja Töölöntorille. Havainnekuvien perusteella hallirakennus kuitenkin saattaisi kuitenkin peittää taakseen torin itäreunalla, Töölöntorinkadun varrella olevien arvokkaiden asuinrakennusten fasadit, jotka ovat tunnusomaisia ja melkeinpä ikonisia Töölön kaupunkikuvan kannalta.

Töölö-Seura ry on keskustellut viitesuunnitelmassa esitetystä mallista, jossa kauppahalli sijoitettaisiin torin itäreunaan. Töölö-Seura pitää torin länsireunaa parempana vaihtoehtona kauppa- tai ravintolahallille. Ehdotammekin, että kaupunki selvittää asemakaavaprosessin aikana kauppahalli- tai ravintolahallin massan sijoittumisen torin länsireunaan. Tämä vaihtoehto on tutkittava etenkin, jos nykyinen Runerberginkadun varren B5-kahvila-ravintolan rakennus aiotaan joka tapauksessa purkaa.

Runeberginkadun varressa uusi suurehko kauppahallirakennus ei peittäisi taakseen Töölöntorinkadun varren talojen ainutlaatuisen arvokkaita fasadeja. Kaupungin tulee samalla mielestämme selvittää se, miten Runeberginkadun varteen tulevat Pisaradan sisäänkäynti ja maanalaisten toimintojen epäesteettinen ilmastointitorni voitaisiin sijoittaa tulevan kauppa tai ravintolahallirakennuksen ”sisään” ja yhteyteen.

Torin länsireunalla hallirakennus myös suojaisi itse torialuetta liikenteen päästöiltä ja melulta sekä rauhoittaisi toritilan intiimiksi kaupunkilaisten olohuoneeksi.

Jos kauppa- tai ravintolahalli kuitenkin päätetään rakentaa torin itäreunaan, ehdotamme selvitettäväksi B5-kahvilarakennuksen säilyttämistä tai sen tilalle tulevan Pisaradan sisäänkäyntirakennuksen massan sijoittelua siten, että se vastaisi nykyistä B5-rakennusta. Töölö-Seura pitää hyvänä mallia, jossa nykyinen B5-rakennuksen pitkä, matala ja suorakaiteen muotoinen massoittelu suojaa toria Runeberginkadun liikenteen melulta ja päästöiltä.

Viitesuunnitelmassa mainitusta kauppahallirakennuksen toteuttamisesta ei ole päätöksiä ja sen edellytyksiä selvitetään Oas:n mukaan kaavoituksen aikana ja maanalaisten joukkoliikennehankkeiden sisäänkäynnit toteutetaan hankkeiden mahdollisen rakentamisen yhteydessä.

Töölö-Seura muistuttaa, että valtaosassa Töölön asuinrakennuksissa ei ole väestönsuojia. Tämän johdosta Töölöntorin alle rakennettavat maanalaiset tilat on suunniteltava siten, että niitä voidaan käyttää kriisiaikoina väestönsuojina.

  • Torin viihtyisyys, tapahtumat, esiintymislava sekä torin elävoittäminen kesällä ja talvella

Töölö-Seura ry on jo usean vuosikymmenen ajan ajanut Töölöntorin elävöittämistä ja torin viihtyisyyttä lisääviä peruskorjauksia. Asemakaavan muutoksella tavoitellaan esitetyn mukaisesti ”kaupunginosan keskeisimmän torialueen kehittämistä nykyistä vetovoimaisemmaksi ja elämyksellisemmäksi kaupunkitilaksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa torikaupan jatkumisen ja nykyisen ravintola- ja kahvilatoiminnan vahvistamisen.” Töölö-Seura ry kannattaa lämpimästi näitä hyviä tavoitteita.

Perinteiselle torikaupalla telttoineen tulee varata mielestämme jatkossakin riittävät toimintaedellytykset. Kesällä 2022 torilla oli jo useiden ravintoloiden ruokailu- ja anniskeluterasseja – tämä toiminta tulee turvata jatkossakin. Kesäiset terassit ovat erinomainen tapa elävöittää toria.

Töölö-Seura esittää, että torin reunoille istutetaan lisää puurivejä ja kukkia, mikä lisäisi alueen viihtyisyyttä. Torialueella nyt olevat kaikki puut tulee säilyttää.  

Töölöntorille ehdotettu vesi- tai suihkuallas ja jokin taideteos, kiinteät ”puistonpenkit” ja parempi valaistus ovat kaikki sellaisia hyviä ideoita, joita Töölö-Seura ry kannattaa.

Torille nyt rakennettu esiintymislava on tärkeä uusi elementti erilaisten kulttuuri- ja kansalaisjärjestöjen tapahtumien kannalta; sellainen tulee torilla olla jatkossakin. Töölöntori voisi olla tulevaisuudessa erittäin hyvin toimiva, sopivan intiimi ja suosittu pienimuotoisten tapahtumien järjestämispaikka. Kauppa-ravintolahallin rakentumisen jälkeen ja kesäterassien aikaan tapahtumien tilamitoitus voisi olla ehkä noin  200-400 osallistujan toritilaisuuksille.

Töölö-Seura ry muistuttaa, että tori on saatava eläväksi myös talvisaikaan ja jouluna. Töölö-Seura on järjestänyt perinteisesti Töölöntorilla Kuusijuhlan. Sen johdosta paikalle on saatu kaupungin tekemänä ”holkki” ja sähköt, mikä mahdollistaa suuren 12-metrisen joulukuusen asettamisen torille. Joulukuuselle on kaavassa osoitettava paikka jatkossakin. Se mahdollistaa myös aidon keskieurooppalaistyyppisen joulutorin toteuttamisen tulevaisuudessa.

  • Palveluiden ja kotien saavutettavuus omalla autolla ja pysäköintipaikat

Töölö-Seura ry pitää raideliikenteen kehittämistä ja joukkoliikennettä hyvin tärkeänä. Saamamme palautteen mukaan valtaosa asukkaista käyttää sekä omaa autoa että joukkoliikennettä. Sekä alueen asukkaat että yrittäjät ovat hyvin huolissaan torin saavutettavuudesta tulevaisuudessa omalla autolla. Torin varren asukkaille tulee turvata mahdollisuus liikkua kotinsa ovelle sujuvasti omalla autollaan esimerkiksi liikuntaesteen johdosta, tai tavaroiden purkua ja lastausta varten sekä pysäköidä auto tätä varten lyhytaikaisesti kotinsa edustalla.

Töölö-Seura ry esittää, että toria ympäröivien katujen varsilla säilytetään riittävä määrä asukas- ja asiakaspysäköintipaikkoja.  Tämä onnistuu varmasti hyvällä suunnittelulla. Kaikille mahdollisesti poistettaville asukas- ja asiakaspysäköintipaikoille on mielestämme etsittävä korvaavat paikat muilta lähikaduilta.

Pyydämme kaupunkia selvittämään asemakaavan valmistelun kuluessa sen, miten torin reunoilla voitaisiin säilyttää enemmän asukas- ja asiakaspysäköintipaikkoja vinopysäköintinä sekä mistä saadaan korvaavat paikat torialueelta poistuville paikoille. Töölö-Seura muistuttaa, että Taka-Töölöstä on poistettu jo nyt suuri määrä katujen varsien asukaspysäköintipaikkoja. Muistutamme myös, että alueelle valmistunut maanalainen pysäköintihalli on suurelle osalle asukkaista liian kallis.

  • Asukkaiden kuuleminen ja asukastilaisuus kaavaehdotuksen valmistuessa

Töölö-Seura ry pitää tärkeänä, että asemakaavan suunnittelun etenemisestä tiedotetaan aiempaa tehokkaammin. Torin alueen asukkaille ja muille töölöläisille on varattava aidosti mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen. Huomautamme, että marraskuun 10. päivä 2022 Oas:sta järjestetyssä verkkotilaisuudessa oli paikalla valitettavasti vain reilut 10 henkilöä.

Töölö-Seura ry toivoo, että kaupunginosayhdistysten ja kaupungin yhteistyötä lisätään kuulemisten järjestämisessä. Asukkaiden kuulemisen käytäntöjä on tehostettava. Ilmoitamme täten olevamme valmiit järjestämään hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa asukastilaisuuden Töölöntorin kaavaehdotuksesta, kun se aikanaan valmistuu.

Helsingissä 17.11.2022

Töölö-Seura ry:n hallitus

LISÄTIETOJA:

Matti Niiranen

puheenjohtaja

p. 040 501 9192

toolo.seura@gmail.com