Toimintasuunnitelma 2008

0
499

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

YLEISTÄ:

Töölö-Seura ry:n tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön, Meilahden ja Laakson alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liittoon (HELKA ry) ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn.

Töölö-Seura ry:n sääntöjen mukaisena toimialana on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja erityispiirteiden pohjalta. Seura vaalii paikallishistoriaa ja syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura osallistuu toimialueensa asukkaiden ja pienyrittäjien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Seura tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille.

Seura toimii yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestön, kaupungin sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa.

Seura järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa. Seura järjestää juhla-, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksia sekä retkiä.

Seura pyrkii edistämään asukkaiden omatoimisuutta ja paikallista harrastustoimintaa sekä muuta seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita tukevaa toimintaa.

 

VIESTINTÄTOIMIKUNTA:

Toimikunta myötävaikuttaa siihen, että seuran toiminnasta julkaistaan artikkeleita ja toiminnan kannalta tärkeitä ilmoituksia. Lisäksi kaikista seuran päätapahtumista toimikunta pyrkii saamaan toimittajan kirjoittaman artikkelin lehteen. Toimikunta vastaa ja pitää ajan tasalla seuran esitettä ja kotisivuja, myös yhdessä Helka ry:n kanssa.

Kirjoitusten sävy pyritään pitämään seuran toiminnasta myönteisesti kerto vana ja jäsenistöä aktivoivana. Toimikunta pitää yllä hyviä suhteita paikallisiin Töölöläinen – ja Avaa -lehteen. Seuran palstatila lehdissä pyritään säilyttämään.

Toimikunta avustaa jäsenkirjeiden laatimisessa ja seuran tapahtumien mark kinoinnissa. Toimikunta osallistuu jäsenhankinnan aktivointiin yhdessä yritystoimikunnan kanssa. Tavoitteena on seuran jäsenistön – niin henkilö- kuin myös yritysjäsenten – määrän nettokasvattaminen 10 % – 15 %:lla.

 

YRITYSTOIMIKUNTA:

– Luo ilmoitushankinnan kautta edellytykset vuoden 2008 Töölön Palvelukemistolle,
– Järjestää seuran yritysjäsenille tarkoitettuja yritysvierailuja, teemailtoja, toritapahtumia (Töölöntori) ja taidetapahtumia,
– Osallistuu seuran Talvirieha –tapahtuman järjestämiseen,
– Jatkaa vuoden töölöläisen yrittäjän valintaa ja näin korostaa esimerkillisen, aktiivisen ja yritystoiminnassaan onnistuneen yrittäjän nostamista esille Helsingin Töölössä,
– Jatkaa projektia "Joulukuusi töölöläisille asukkaille", mikä tarkoittaa valaistun joulukuusen aikaansaamista töölöläisten yrittäjien taloudellisin tukitoimin Töölöntorin liikenneympyrään,
– Pyrkii edelleen Helsingin kaupungin elinkeinoasiamiestoimiston kanssa saamaan muut kaupunginosayhdistykset kiinnostumaan oman kaupunginosayhdistyksen yritystoimikunta -toiminnasta
– Ylläpitää Töölö-Seura ry:n yritysjäsenten nettisivustoa,
– Osallistuu vahvalla panoksella seuran nimissä tapahtuvan vuosittaisen teatteritapahtuman järjestämiseen,
– Osallistuu omalla panoksella seuran historiikin ja 50 –vuotispäivän ja -juhlavuoden valmisteluihin,
– Tavoitteena on saada 10 – 15 %:n nettolisäys yritysjäsenmäärään sekä uusien yritysjäsenten aktivoiminen toimintaan mukaan.

 

YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA:

– Järjestää eriaiheisia keskustelutilaisuuksia, esim. "Puistojen hoidosta ja pyöräilystä Töölössä ja lähinurkilla", ”Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista kaavoituksessa” jne.
– Järjestää keväällä perinteiset siivoustalkoot Hietarannassa,
– Valmistelee ja laatii kirjallisia lausuntoja sekä mielipiteitä Kaupunkisuunnitteluviraston hankkeisiin,
– Järjestää toukokuussa käynnin jossain rakennustaiteellisesti merkittävässä kohteessa Euroopan rakennusperintöpäivän tiimoilta,
– Osallistuu omalla panoksella seuran historiikin ja 50 –vuotispäivän ja –juhlavuoden valmisteluihin,
– Jatkaa arkkitehtuurikävelyretkiä.

Kaavoitusta koskevat aloitteet, kannanotot ja lausunnot ovat edelleen keskeinen osa Töölö-Seura ry:n toimintaa, johon toimikunta erityisosaamisellaan paneutuu.

 

TAPAHTUMATOIMIKUNTA:

– Järjestää perinteisen Talvirieha -tapahtuman helmi-maaliskuussa Taivallahden leikkipuistossa,
– Järjestää syksyllä Ylipormestari-illan teeman koskeissa jotain ajankohtaista asiaa,
– Osallistuu Helsinki -päivään 12.6.
– Kehittää verkostoitumista erilaisten ja sopivien kulttuuritilaisuuksien järjestäjien kanssa,
– Osallistuu seuran historiikin ja 50 -vuotisjuhlan valmisteluihin ja toteuttamiseen,
– Pyrkii aikaansaamaan 3-4 –osaisen julkaisusarjan Töölön kehityksestä vuosien 1906-2006 aikana (Töölön asemakaava vuonna 2006 ”täytti” 100 vuotta)
– Pyrkii kehittämään Töölön asemakaavan merkkipäivästä 10.10. Töölön nimikkopäivää,
– Tuottaa Töölön historiaan ja siihen liittyviin merkkihenkilöihin ja –paikkoihin rakentuvan Töölö-Pelin,
– Tuottaa yhdessä Töölön srk:n kanssa Töölö tutuksi –toritapahtuman, jossa mm. julkituodaan em. Töölö-Peli,
– Kohdentaa nuorisotoimintaan johtokunnan määrittämän stipendin.

Helsingissä marraskuun 22. päivänä 2007

Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry:n
johtokunta