Toimintakertomus 2000

0
673

Töölön seuran tarkoituksena on olla yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken.

Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liittoon HELKA:an ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliittoon.

JÄSENISTÖ
Vuoden 2000 lopussa jäsenmäärä oli n. 501 henkilöä. Vuonna 2000 jäseniksi liittyi 75 uutta jäsentä. Jäsenrekisteristä jäsenmaksun laiminlyönnin vuoksi poistettuja tai eronneita oli 54.

JÄSENMAKSUT
Seuran henkilöjäsenmaksu on ollut 50 mk ja yrittäjäjäsenmaksu 300 mk.

JOHTOKUNTA
Seuran johtokunta on kokoontunut 11 kertaa ja sen kokoonpano on ollut seuraava:

(suluissa jäsenen läsnäolokerrat)
Puheenjohtaja Pekka Airaksinen (11), varapuheenjohtajat Liisa Tarjanne (10) ja, johtokunnan sihteeri Anu Löfhjelm (10), tiedotussihteeri Sinikka Huikuri (9), Ari Kajander (6), Hans Parvikoski (5), Pirjo Tulikukka (11), Eero Tunturi (3) ja Jaakko Vannela (8) sekä johtokunnan ulkopuolelta jäsensihteeri Nina Kalk (9).

Tilintarkastajina ovat toimineet Urpo Vihervaara ja Tapio Sahari.

VASTUUALUEET
Työvaliokunta: Pekka Airaksinen, Liisa Tarjanne ja Anu Löfhjelm.
Ympäristötoimikunta: Liisa Tarjanne (pj.), Pirjo Tulikukka sekä johtokunnan ulkopuolelta Nina Kalk, Outi Koskenniemi ja Pirkko Alaranta.

Yrittäjä- ja ohjelmatoimikunta: Hans Parvikoski (pj.), Ari Kajander, Anu Löfhjelm, Eero Tunturi ja Jaakko Vannela sekä johtokunnan ulkopuolelta Sisse Grünn.

JÄSENKOKOUKSET
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 21.3.2000 Taiteilijakoti Lallukassa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 9§ määräämät asiat. Kokouksen jälkeen oli keskustelutilaisuus aiheesta Kansallinen kaupunkipuisto, jonka alustajana toimi ylitarkastaja J.P. Flander Ympäristöministeriöstä.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 23.11.2000 Taiteilijakoti Lallukassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pirkko Alaranta ja sihteerinä Anu Löfhjelm. Kokoukseen osallistui 33 henkilöä. Kokouksessa esiteltiin v. 2001 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin uudet johtokunnan jäsenet. Johtokunnan jäseniksi päätettiin valita edelleen puheenjohtajan lisäksi 8 henkilöä. Johtokunnassa jatkavat vuonna 2001 edelleen Pekka Airaksinen, Liisa Tarjanne, Hans Parvikoski, Ari Kajander, Anu Löfhjelm, Pirjo Tulikukka ja Jaakko Vannela. Johtokunnan uusiksi jäseniksi valittiin Eila Mäki-Patola ja Uolevi Lehtinen.

Tilintarkastajiksi valittiin Urpo Vihervaara ja Tapio Sahari sekä varamieheksi Matti Mattila.

Kokouksessa huutokaupattiin 3 kpl Kaarina Heiskan toimittamaa ”Töölö – kotikaupunginosamme” –kirjaa. Huutokaupan tuotto oli 205 mk.
Kokouksen jälkeen arkkitehtiopiskelijat Piritta Hannula ja Marja Salonen esittelivät suunnittelemaansa Etu-Töölön arkkitehtuurikävelyopasta. Opas jaettiin myös kokoukseen osallistuneille. Opas postitetaan myös v. 2001 ensimmäisen jäsentiedotteen yhteydessä ja arkkitehtuurikävelyitä järjestetään vielä vuoden 2001 keväällä ja syksyllä.

JÄSENTILAISUUDET
Lasten talvirieha järjestettiin Laskiaissunnuntaina 5.3.2000 Taivallahden leikkikentällä.

Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 21.3.2000 Taiteilijakoti Lallukassa.

Jäsentilaisuus Kanoottiklubilla 2.5.2000. Kaupunginvaltuutettu Esko Riihelä (kok)oli saapunut keskustelemaan Taivallahden ranta-alueen suunnitelmista ja kuulemassa seuran jäsenien terveiset kaupunginvaltuustolle kylpylähankkeesta. Tilaisuuteen osallistui 15 seuran jäsentä.

Helsinki –päivää vietettiin12.6.2000 Töölöntorilla.

Syyskokous pidettiin 23.11.2000 Taiteilijakoti Lallukassa.

MUU TOIMINTA
Jalkakäytäväkilpailu: Kiinteistönhoitaja Heikki Hyyti Töölötorinkatu 5:sta sai ylipormestari Eeva-Riitta Siitosen luovuttaman palkinnon Töölön alueella parhaiten hoidetusta jalkakäytävästä 18.4.2000.

Toteutettiin arkkitehtiopiskelija Piritta Hannulan ja Marja Salosen suunnittelema ja kaupunginmuseon painattama Etu-Töölön arkkitehtuurikävelyopas. Seuran omaan jakeluun on opasta saatu 4000 kpl ja lisäksi on järjestetty oppaan mukainen  kävelykierros.

Seura on järjestänyt eri teemoja käsitteleviä asukasiltoja Luontotalolla (Pauligin huvila) syksystä 2000 alkaen kuukauden 1. ja 3. maanantaipäivinä.

Opintokeskus ViSiO:n oman elinympäristön suunnitteluprojektin määrärahasta järjestettiin 3 tiedotus-/koulutustilaisuutta kaupunginosan asukkaille ja muille tilaisuuksien teemoista kiinnostuneille sidosryhmille. Tiedotustilaisuuksien teemana oli Töölön (ja koko Helsingin) rannat: niille kohdistuvat rakentamispaineet (mm. yleiskaava 2002) – eri vaihtoehtojen tarkasteluineen, yleinen kaupunkirakenteen ”tiivistämiskehitys” ja sen seurausvaikutukset, sekä uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten (asukkaiden ja viranomaisten välisten) vuorovaikutus-prosessien edistäminen:

– 18.09.2000 ”Töölön asukasfoorumin” käynnistystilaisuus, jossa esiteltiin paikallisagenda 21-asiaa, pohdittiin vuorovaikutteisuuden ja osallistumisen ’vanhoja’ ja uusia työkaluja.
 

– 19.09.2000 Tiedotus-/keskustelutilaisuus ”Kansallinen Kaupunkipuisto” – konseptista Töölön asukkaille ja muille kiinnostuneille sidosryhmille (mm. muut kaupunginosayhdistykset, joilla on rantoja/ vesistöä tai arvokasta kaupunkipuistoa alueillaan); sisältäen laadukkaita asiantuntija-alustuksia ja yleisökeskustelua.

– 02.10.2000 Yleisötilaisuus vuorovaikutteisuudesta kaupunkisuunnittelussa liittyen syksyn kunnallisvaaleihin (mukana kunnallisvaaliehdokkaita eri ryhmistä, kuultiin heidän näkemyksiään/ ideoitaan/ tavoitteitaan em. aiheesta; yleisöllä oli mahdollisuus vuorovaikutteiseen keskusteluun ehdokkaiden kanssa).

Ann-Marie Wangelin alustama katujen nimistöä käsittelevä tilaisuus pidettiin 16.10.

Töölön yhteiskoululle myönnetty stipendirahastosta 500,- markan palkkio ilmanlaatua koskevasta esityksestä.

Jäsensihteeri Nina Kalk on perustanut seuralle internetsivut, jotka avataan helmikuussa 2001. Seuran kotisivujen osoite on http://www.kaupunginosat.net/toolo

Töölö-Seura oli osajärjestäjänä ”Merellinen kansallinen kaupunkipuisto” –tilaisuudessa Suomen Ympäristökeskuksen tiloissa 19.9.2000.

Helsingin kaupungin rakennusviraston käynnistämään STOP TÖHRYILLE –projektiin liittyvä keskustelutilaisuus 4.12.2000 Luontotalolla, (Pauligin huvila). Projektinjohtaja Mikko Virkamäki alusti aiheesta: ”Stop töhryille” – projektin tilannekatsaus sekä ”Töhryt ja turvallisuudentunne”.

Lisäksi seura on tehnyt yhteistyötä eri tahojen, mm. Helsingin PaikA-projektin, Helsingin kaupunkisuunnittelu ja -rakennusviraston sekä sen viherosaston, Suomen ympäristökeskuksen, HELKAn, ViSiOn, Saariston Ystävät ry:n, Helsyn, Helsingin kaupunkisuunnitteluseura ry:n, Helsinki21-verkoston ja poliittisten päättäjien kanssa.

ALOITTEET, KANNANOTOT JA LAUSUNNOT
Kannanotto Eduskunnan lisärakennuksen asemakaavamuutoksesta ympäristö-ministeriöön (tammikuu 2000).

Lausunto Hietaniemen kylpylähankkeesta 22.2.2000 kaupunginsuunnittelu-lautakunnalle yhdessä 6 muun kaupunginosayhdistyksen kanssa. Toinen lausunto samasta asiasta jätettiin 23.8.2000.

Lausunto Juutalaisen hautausmaan laajennusta koskevasta muutosluonnoksesta 21.2.2000.

Kannanotto Helsinki 21 –verkoston avoimeen kirjeeseen Helsingin kestävän kehityksen toimintasuunnitelmasta.

Yhteiskannanotto (HELKAn ja sen jäsenyhdistykset) Helsingin yleiskaavan 2002 valmistelutyöhön.

Vastaselitys eduskunnan lisärakennuksen asemakaavan muutoksesta 10.4.2000.

Huomautukset perusteluineen uuden maanrakennuslain MRL:n edellyttämään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan Hietarannan – Taivalsaaren asemakaavan muutosta koskien jätettiin 6.11.2000. Tähän kannanottoon liittyi myös 10 muuta yhdistystä/yhteisöä.

Kannanotto kaupunginsuunnitteluvirastolle Hesperian puistovyöhykkeen sisällyttä-miseksi osaksi kansallista kaupunkipuistoa 25.5.2000.

Kannanotot Töölönlahden alueen asemakaavan laatimisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kaupunginsuunnitteluvirastolle 30.5.2000 sekä asema-kaavan muutosluonnosta koskeva huomautus.

Yhteiskannanotto Helsingin kaupunginsuunnitteluvirastolle yleiskaava 2002:n ja Helsinki-puiston valmisteluun 6.6.2000.

Kylpylähotellin vastainen adressi (2500 nimeä) luovutettiin Rakel Hiltuselle 28.8.2000.

Valitus Eduskuntatalon lisärakennusta koskevan kaavan vahvistamispäätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen yhdessä Töölöläisen kulttuurikerhon kanssa.

Huomautus Hietarannan-Taivallahden alueen asemakaavan muutoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kaupunginsuunnitteluvirastolle 6.11.2000.

EDUSTUS
Puheenjohtaja Pekka Airaksinen toimi ilman laatua koskevan näyttelyn avaajana ja puheenjohtajana Töölön kirjastossa 13.3.2000.

Varapuheenjohtaja Liisa Tarjanne edusti seuraa Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liiton HELKAn kevätkokouksessa 27.3.2000.

Puheenjohtaja Pekka Airaksinen on osallistunut muiden kaupunginosayhdistysten edustajien kanssa EXPO 2000 –tilaisuuteen 19 – 20.9. Hannoverissa. Helsingin kaupunki vastasi matkan järjestelyistä ja kustannuksista.

Liisa Tarjanne, Sinikka Huikuri, Pirjo Tulikukka, Nina Kalk ja Anu Löfhjelm osallistuivat Taivasaaren kylpylähanketta koskevaan tiedotustilaisuuteen Kaupunginsuunnittelu-viraston auditoriossa 1.11.2000.

Pekka Airaksinen, Jaakko Vannela ja Anu Löfhjelm osallistuivat 28.11. Lauttasaari-seuran järjestämään keskustelutilaisuuteen Punaisella Huvilalla. Tilaisuuden aiheena oli Seurasaarenselän –alueen kaupunginosayhdistysten yhteisen tilaisuuden järjestäminen ja Töölö-Seuran ja Lauttasaari-seuran yhteistyön kehittäminen. Ympäristötoimikunnan jäsenet ovat myös aktiivisesti osallistuneet lukuisiin kaupunkisuunnittelua koskeviin tilaisuuksiin.

TIEDOTTAMINEN
Seura on lähettänyt jäsenilleen kolme jäsenkirjettä. Tilaisuuksista ja toiminnasta on lisäksi informoitu Töölöläisessä ja Puoli kaupunkia -lehdissä.