Töölön viheraluesuunnitelma 2002

0
531

TÖÖLÖN VIHERALUESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN: 13. JA 14. KAUPUNGINOSA ETU-JA TAKA-TÖÖLÖ

HKR 2002 1094

Suunnittelualue sijaitsee tiiviisti rakennetussa kantakaupungissa. Se
sisältää Etu-Töölön ja Taka-Töölön Helsingin kaupungin omistamat,
puistoiksi asemakaavoitetut viheralueet. Suunnittelualueeseen on
lisäksi, lähinnä maisemallisen kokonaisuuden vuoksi otettu rautatien
länsipuolella sijaitsevat Kallion kaupunginosaan kuuluvat alueet.

Suunnittelualueen pinta-ala on 503 ha, josta osa on vesialuetta.
Suunniteltavien viheralueiden pinta-ala on 75,3 ha. Asukasta kohden
viheralueita on Etu-Töölössä 18,7 m2 ja Taka-Töölössä 35,0 m2. Kaupungin
keskiarvo on 102,3 m2 asukasta kohti.

Rakennettujen (A-hoitoluokkiin kuuluvien ) puistojen osuus
viheralueista on suunnittelualueella 69,7 %, vastaava luku koko
kaupungin alueella on 14,6 %.

Suunnittelumenetelmä Suunnitelma laadittiin vuorovaikutteisesti
alueen asukkaiden, alueella toimivien yhdistysten ja kaupungin
hallintokuntien edustajien kanssa. Suunnitteluryhmä muodostui laajaksi.
Osa ryhmän jäsenistä osallistui suunnittelukokouksiin, osa seurasi
suunnittelutyön etenemistä postin välityksellä.

Suunnitteluryhmä kokoontui kaksitoista kertaa, joista neljä kertaa oli
maastokäyntejä.

Asukaskysely tehtiin alkuvuodesta 2000. Kysely tehtiin yhteistyössä
Helsingin tietokeskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston tutkimusyksikön
kanssa. Kyselyssä selvitettiin asukkaiden mielipiteitä suunnittelualueen
puistoista, sekä kartoitettiin niihin kohdistuvia muutostarpeita ja
arvostuksia. Kysely tehtiin tuhannelle otannalla valituille asukkaille.
Vastausprosentti oli 39,7. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty
suunnitelmaluonnoksen tavoitteiden tarkistusvaiheessa.

Suunnitelmaluonnos esiteltiin alueen asukkaille 14.11.2003.

Suunnittelu on kiinnostanut töölöläisiä huolimatta pitkäksi
venähtäneestä suunnitteluajasta. Suunnitelmaluonnoksesta käytiin
vilkasta keskustelua sekä esittelyä edeltävässä näyttelyssä että
varsinaisen esittelyn aikana. Eniten huolta ja negatiivista palautetta
annettiin

esitetyistä käyttötalouden säästötavoitteen mukaisista hoitoluokkiin ja
palvelujen karsintaan liittyvistä toimenpiteistä.

Lähtökohta ja tavoitteet  Töölön viheralueet ovat pääosin vanhoja,
tiiviin kaupunkirakenteen sisällä sijaitsevia ja käyttäjämääräänsä
nähden varsin pieniä puistoja. Poikkeuksen muodostavat ranta-alueiden
laajemmat viheraluekokonaisuudet. Rajasaarta ja Mäntymäen alueita lukuun
ottamatta Töölön viheralueet ovat 1920- ja 30-luvulla rakennettuja,
A-hoitoluokan puistoja, joiden käyttöaste on korkea.

Puistojen merkittävä ja arvokas kasvillisuus kaipaa nykyistä
yksilöllisempää hoitoa selvitäkseen kasvavan kulutuksen paineista.
Miltei jokainen puisto on nykyisellään hoitotasoonsa nähden
puutteellinen eikä niissä ole koskaan tehty varsinaista peruskorjausta.

Vaihtelevista maastonmuodoista johtuen on useissa paikoissa käytetty
huomattavia luonnonkivisiä porras- ja muurirakennelmia, joiden kunto on
välttävä.

Useasta puistosta puuttuu hoitoa rationalisoiva kunnallistekniikka,
kastelupisteitä on vähän ja kastelujärjestelmät puuttuvat lähes
kokonaan. Paikoin on kuivatukseen liittyviä ongelmia.

Valaistus on puistokohtaisesti hyvin vaihtelevaa ja pääosin valaisimet
ovat uusimiskuntoisia.

Hankkeiden kiireellisyys ja aikataulu

Suunnitelmassa on esitetty vain vähäisiä tarkistuksia alueen puistojen
palvelutarjontaan. Suurimman muutoksen aiheuttavat käyttötalouden
säästötavoitteet. Suunnittelualueella puretaan neljä
leikkipaikkaa vuoden 2003 aikana. Lisäksi esitetään A1 hoitoluokasta
siirrettäväksi A2 hoitoluokkaan 2081 m2 ja A2 hoitoluokasta
siirrettäväksi A3 hoitoluokkaan 82 246 m2.

Suunnitelmassa on mukana myös hoitoluokkien korotus esityksiä niissä
kohteissa, joissa se kunkin puiston tarkoituksen mukaisen käytön ja
kunnossapidon kannalta on välttämätön.

Arvokkaan, mutta kulutuksen myötä yhä nopeammin rapistuvan
puistopinta-alan määrä on suuri. Kaikkia suunnittelualueen puistoja ei
kyetä peruskorjaamaan tämän suunnittelukauden aikana.

Suunnitelmassa onkin esitetty vanhan puistokannan säilyttämiseksi
puistokohtaisten hoito- ja kehittämissuunnitelmien laatimista. Näiden
suunnitelmien avulla kyetään vähenevät resurssit kohdentamaan
puistokohtaisesti siten, että arvokas kokonaisuus säilyy.

Kiireellisyysjärjestyksessä ensisijaisia välttämättä peruskorjattavia
puistoja ovat Nervanderin puistikko, Merikannonranta ja Hesperian
esplanadi sekä sortuva Hesperian puiston ranta.

Hoito- ja kehittämissuunnitelmien kiireellisimpiä ovat Topeliuksen ja
Kirjailijan puistot.

Töölön puistoja tyypillisesti rajaavien kaupunkikuvallisesti
merkittävien puuistutusten kuntokartoitus tehdään vuoden 2004 loppuun
mennessä. Huonokuntoisimmista kujanteista ja puuriveistä joudutaan
tekemään uusimissuunnitelmia jo seuraavan kymmenen vuoden
sisällä.

Viheraluesuunnitelman kustannukset

Kustannustiedot perustuvat marraskuussa 2002 tehtyyn arvioon.
Kokonaiskustannukset ovat 7 822 200 ?. Tästä peruskorjauksen osuus on 7
217 000 ? ja rakenteellisen kunnossapidon osuus 410 200 ?.
Peruskorjauskustannukset sisältävät hoito- ja kehittämissuunnitelmat.

Käyttötalouden säästötoimenpiteiden  vaikutus kunnossapidon vuotuisiin
kustannuksiin on 74 000 ?.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

EHDOTUS Yleisten töiden lautakunta päättänee hyväksyä
ohjeellisena noudatettavaksi Töölön viheraluesuunnitelman vuosille 2003
– 2012.

(Eva-Lisa Telén, puhelin 166 2698)