Töölö-Seuran toimintasuunnitelma 2011

0
529

Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry
Vuosikokous 28.02.2011
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

YLEISTÄ:
Töölö-Seura ry:n tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kotiseutuhar-
rastuksen ylläpitäjänä Töölön, Meilahden ja Laakson alueella asuvien
tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö-Seura – Sällskapet Tölö
ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liittoon
(HELKA ry) ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn.

Töölö-Seura ry:n sääntöjen mukaisena toimialana on työskennellä toimi-
alueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämi-
seksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja eri-
tyispiirteiden pohjalta. Seura vaalii paikallishistoriaa ja syventää asukkai-
den kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura osallistuu toimialueensa asukkaiden
ja pienyrittäjien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestönä aluetta koskevaan
suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Seura tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille.

Seura toimii yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestön, kaupungin sekä
muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa.

Seura järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seu-
ran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa. Seura järjestää
juhla-, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksia sekä retkiä.

Seura pyrkii edistämään asukkaiden omatoimisuutta ja paikallista har-
rastustoimintaa sekä muuta seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita tukevaa
toimintaa.

I. VIESTINTÄJAOS:

Viestintäjaoksen toimintaidea:

1. myötävaikuttaa, että seuran toiminnasta ja tapahtumista julkaistaan lehdistössä artikkeleita ja toiminnan kannalta tärkeitä ilmoituksia,

2. vastaa ja pitää ajan tasalla seuran esitteen ja kotisivut,

3. pitää ja rakentaa suhteita lehdistöön, kuten esim. Töölöläinen -, Avaa – ja
Helsingin Uutiset –lehtiin,

4. tarvittaessa avustaa jäsenkirjeiden laatimisessa ja postituksessa,

5. vastaa seuran tapahtumien markkinoinnista,

6. pyrkii ideoimaan ja luomaan kontakteja muihin töölöläisiin yhteisö-
toimijoihin,

7. ylläpitää kontaktia Helsingin kaupungin tiedotus-/ viestintätoimistoon

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011:

– jaos myötävaikuttaa siihen, että seuran toiminnasta julkaistaan artikkeleita
ja toiminnan kannalta tärkeitä ilmoituksia. Lisäksi kaikista seuran suuremmista
tapahtumista jaos pyrkii saamaan toimittajan kirjoittaman artikkelin ensisijaisesti
Töölön kaupunginosalehteen, toiseksi Helsingin alueen lehteen sekä kolmanneksi
jopa valtakunnalliseen lehteen,
– jaos vastaa ja pitää ajan tasalla seuran esitettä ja kotisivuja,

– kirjoitusten sävy pyritään pitämään seuran toiminnasta myönteisesti kertovana
ja jäsenistöä aktivoivana. Jaos pitää yllä hyviä suhteita paikalliseen Töölöläinen – ja
Avaa -lehteen. Seuran palstatila lehdissä pyritään säilyttämään,

– jaos pyrkii selvittämään mahdollisuudet Töölö-Seuran oman sähköisen lehden
perustamisen mahdollisuutta,

– jaos tarvittaessa avustaa jäsenkirjeiden laatimisessa ja seuran tapahtumien
markkinoinnissa. Tavoitteena on seuran jäsenistön – niin henkilö kuin myös yritys-
jäsenten – määrän nettokasvattaminen

__________________________________________________________

II. YRITYSJAOS:

Yritysjaoksen toimintaidea:

1. tavoitteena on saada seuran jäseneksi kattava määrä seuran toimialueella
toimivia yrittäjiä.

2. järjestää seuran yritysjäsenille eriaiheisia yritystoimintaan kohdistuvia keskustelutilaisuuksia, teemailtoja ja tapahtumia eri aihealueilta,

3. keskittää ja painottaa toimintansa töölöläisestä kotipaikkalähtöisyydestä
ryhtymättä toimiin ja hankkeisiin, jotka kuuluvat Suomen Yrittäjien pai-
kallisyhdistyksille,

4. toimii yhteistyössä, jos tarve vaatii, em. paikallisyhdistysten kanssa,

5. pyrkii luomaan suhteet eri kaupunginosayhdistysten mahdollisiin yritys-
jaoksiin, mikäli näillä yhdistyksillä sellaisia on,

6. pyrkii aikaansaamaan vuosittain Töölö-Seura ry:n palveluhakemiston toimit-
tamisen ja hakemiston jakamisen sopivassa määrin töölöläisiin koti- ja yhtei-
sötalouksiin,

7. luo ja ylläpitää yritystoimintaan liittyviä suhteita Helsingin kaupungin elin-
keinoasiamiehen toimistoon, kaupungin päättäjiin sekä jos tarve vaatii, niin
valtakunnantason poliittisiin päättäjiin,

8. tekee vuosittain marraskuussa seuran hallitukselle ehdotuksen töölöläisen
yrittäjän valitsemiseksi ja hoitaa asiassa vaadittavat käytännön toimenpiteet,

9. pyrkii vuosittain aikaansaamaan töölöläisten iloksi Töölö- Seuran joulu-
kuusen Töölöntorin alueelle, esim. ko. liikenneympyrään,

10. pyrkii vuosittain aikaansaamaan Töölössä sijaitsevien vähittäiskauppojen
keskinäisen ”Paras Jouluikkuna” –kilpailun,

11. tavoitteena aikaansaada töölöläisten yrittäjien ja Helsingin kaupungin kanssa
Töölön Joulukatu koristeluineen ja tai Talonpojan tori –tapahtuman,

12. tekee vuosittain ehdotuksen Töölö-Seuran hallitukselle stipendin luovuttami-
seksi töölöläiselle koululle, päiväkodille, vanhusten palvelutalolle jne. tietys-
tä aktiivisesta ja kannustettavasta toiminnasta.

Yritysjaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011:

– luo ilmoitushankinnan kautta edellytykset vuoden 2011 Töölö-Seura ry:n
Töölön Palveluhakemistolle,
– järjestää yritysjäsenille tarkoitettuja teemailtoja, Töölöntori –tapahtumia

(Talonpojantori- ja joulutori –tapahtumat) sekä taidetapahtumia,
– jatkaa em. tavalla vuoden töölöläisen yrittäjän valintaa, jotta Töölö-Seura ry
voi näin korostaa esimerkillisen, aktiivisen ja yritystoiminnassaan onnistuneen
yrittäjän nostamista esille Helsingin Töölössä,
– jatkaa projektia ”Joulukuusi töölöläisille asukkaille”, mikä tarkoittaa valaistun
joulukuusen aikaansaamista töölöläisten yrittäjien taloudellisin tukitoimin Töö-
löntorin liikenneympyrään,
– jatkaa ”Paras Jouluikkuna” –kilpailun järjestämistä,
– ylläpitää Töölö-Seura ry:n yritysjäsenten nettisivustoa,
– osallistuu vahvalla panoksella seuran nimissä tapahtuvan vuosittaisen teatteri-
tapahtuman järjestämiseen,
– osallistuu omalta osaltaan Helsinki –päivien järjestämiseen Töölössä,
– pyrkii järjestämään keväällä kunto-ohjelman, sis. liikunta-ravinto, yrittäjille,
– pyrkii järjestäm. keväällä kauppoihin pääsiäisaiheisen teemaikkuna kilpailun,
– järjestää marras- joulukuussa ”Paras jouluikkuna” –kilpailu kauppiaille,
– tavoitteena yritysjäsenmäärään kasvattaminen sekä uusien yritysjäsenten akti-
voiminen toimintaan mukaan.

_______________________________________________________________

III. YMPÄRISTÖJAOS:

Ympäristöjaoksen toimintaidea:

1. järjestää eriaiheisia keskustelutilaisuuksia seuran jäsenille, mutta myös töölöläisille asukkaille (=asukasiltoja),

2. valmistelee ja laatii kirjallisia lausuntoja sekä mielipiteitä Helsingin Kaupunkisuunnit- teluviraston hankkeisiin,

3. järjestää erilaisia excursio -retkiä rakennustaiteellisesti merkittävissä kohteissa,

4. toimeenpanee arkkitehtuurikävelyretkiä,

5. osallistuu muiden yhteisöjen kanssa Etu- ja Taka-Töölön Arkkitehtuurioppaan julkaise-
miseen,

6. pyrkii edesauttamaan ja vaalimaan Töölössä sijaitsevien arkkitehtoonisesti merkittä- vien rakennusten säilymistä ja suojelua.

Ympäristöjaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011:

– osallistuu seuran tapahtumatoimikunnan kanssa eriaiheisten ympäristöä koske-
vien keskustelutilaisuuksien – asukasiltojen järjestämiseen,
– huolehtii omalta osaltaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista kaavoituk-
sessa,
– järjestää keväällä perinteiset siivoustalkoot Hietarannassa,
– valmistelee ja laatii kirjallisia lausuntoja sekä mielipiteitä Kaupunkisuunnit-
teluviraston hankkeisiin,
– jatkaa arkkitehtuurikävelyretkiä.

Kaavoitusta koskevat aloitteet, kannanotot ja lausunnot ovat edelleen keskeinen
osa Töölö-Seura ry:n toimintaa, johon jaos erityisosaamisellaan paneutuu.

__________________________________________________________________

IV. NUORISOJAOS:

Nuorisojaoksen toimintaidea:

1. yhteydenpitoa: koulut ja päiväkodit;

2. yhteistoimintaa muiden järjestöjen kanssa: partiolippukunnat, urheiluseurat,
päiväkodit, Nuori Suomi –järjestö, Suomen Latu, Karjalan Nuoret ry, jne;

3. osallistuu seuran muiden jaoksien järjestämiin tapahtumajärjestelyihin:
Talvirieha Taivallahdessa, Helsinki-päivä, Taiteiden Yö, Lasten oikeuk-
sien päivä;

4. pyrkii järjestämään retki- ja leiritoimintaa:
päiväretket lähiluontoon eri teemoilla, yöretket yhdessä perheiden kanssa,
tutustumisretket näyttelyihin ja tapahtumiin;

5. osallistuu yhteistyötoimintaan muiden nuorisojärjestöjen kanssa;

6. pyrkii järjestämään koulutustoimintaa:
liikuntalajien kurssit, luontokasvatuskurssit, esittävän taiteen kurssit, bändi-
toiminta, teatterikasvatus, askartelu- ja käsityökurssit, yleishyödylliset kurssit,
palo- ja pelastus sekä EA –kurssit;

7. pyrkii aikaansaamaan omaa tiedotustoimintaa:
seuran nettisivuille (nuorisojaoksen oma alasivusto), jäsenpostitukset ajankoh-
taisista aiheista, nuorisojaoksen oma esite – flyer, ilmaisjakelulehdet ”minne
mennä tänään” –palstat, Töölöläinen lehti, tapahtumakohtaiset ilmoitukset /
monisteet, muu tiedotus;

8. tehtävänä on aktivoida alueen lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään osallistu- maan alueelliseen toimintaan sekä tuottaa laadukasta ja ohjaavaa toimintaa;

9. ottaa kantaa asuin- ja elinympäristön kehittämiseen painottaen asiantuntemus-
taan lasten ja nuorten maailmassa.

Nuorisojaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011:

– jaos jatkaa laajentunutta työtään tekemällä itseään tunnetuksi alueen lapsiper-
heiden, Töölön alueen lasten ja nuorten harrastustoimintojen sekä koulujen piirissä,
– jäsenistöä aktivoidaan mukaan suunnitteluun, ideointiin ja toiminnan toteutta-
miseen,
– jaos osallistuu Töölö-Seuran järjestämiin tapahtumiin,
– jaos aktivoi alueen lapsia ja nuoria osallistumaan seuran järjestämiin tapahtu-
miin,
– jaos pyrkii saamaan toimintaansa mukaan lisää yhteistyötahoja, jotka ovat kiin-
nostuneita nimenomaan töölöläisistä lapsista ja nuorista.
– jaoksen puheenjohtaja tai muu hallituksen määräämä henkilö jaoksesta osallis-
tuu Töölö-Seuran hallituksen kokouksiin.

 

V. KULTTUURIJAOS:

Kulttuurijaoksen toimintaidea:

1. järjestää yhteistoiminnassa muiden yhteisöjen kanssa pienimuotoisempia konsertteja;

2. osallistuu Taiteiden Yö –tapahtumaan jollakin musiikillisella tapahtumalla;

3. pyrkiä aikaansaamaan töölöläisten kuvataiteilijoiden kanssa yhteisnäyttelyitä;

4. pyrkiä järjestämään taidemaalauskursseja alan opettajien johtamana,

5. pyrkiä järjestämään eri taiteen aloilla pienimuotoisempia tapahtumia (runo-, laulu-, musiikki- jne iltoja)

6. pyrkii tukemaan omalla erikoisosaamisella seuran tavoitteita paikallisen kulttuurin vaalimisessa ja edistämisessä.

Kulttuurijaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011:

– osallistua muiden yhteisöjen kanssa pienimuotoisempien konserttien järjes-
tämiseen,
– osallistua Taiteiden Yö –tapahtumaan musiikillisella tapahtumalla,
– pyrkiä eri taiteenalojen harrastajien kanssa yhteistoiminnassa aikaansaamaan
erilaisia tapahtumia,
– tukea omalla erikoisosaamisellaan paikallisen kulttuurin vaalimista ja edistä-mistä.

__________________________________________________________________

VI. TAPAHTUMATOIMIKUNTA:

Tapahtumatoimikunnan toimintaidea:

1. koostuu kaikkien jaoksien puheenjohtajista – seuran puheenjohtaja on toimi-
kunnan puheenjohtaja,
2. toimeenpanee seuran nimissä suurempia tapahtumia,
3. hyväksyy jaoksien esittämät tapahtumaehdotukset ja muut esitykset,
4. seuraa jaoksien toiminta-aktiviteettia.

Tapahtumatoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2011:

– järjestää keväällä ja syksyllä asukasillan,
– vastuullisena tuottajana järjestää 12.6. Helsinki –päivä –tapahtuman Töölössä
mahdollisesti yhteistoiminnassa muiden töölöläisten yhteisöjen kanssa,
– kehittää verkostoitumista erilaisten ja sopivien kulttuuritilaisuuksien järjes-
täjien kanssa,
– pyrkii kehittämään Töölöön, esim. asemakaavan vahvistuspäivästä 10.10.,
Töölön nimikkopäivää,
– pyrkii aikaansaamaan elokuussa Töölö –päivät Töölöntorilla mahdollisesti
yhteistoiminnassa muiden töölöläisten yhteisöjen kanssa,
– kohdentaa nuorisotoimintaan seuran hallituksen määrittämän stipendin.

Tämä toimintasuunnitelma on hyväksytty Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry:n
hallituksen kokouksessa 17.2.2011 esitettäväksi Töölö-Seura ry:n vuosikokouksen
vahvistettavaksi 28.2.2011.

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________