Töölö-Seuran toimintasuunnitelma 2009

0
539

Töölö-Seuran vuosikokouksen 26.2.2009 vahvistama toimintasuunnitelma vuodelle 2009.
YLEISTÄ:

Töölö-Seura ry:n tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölön, Meilahden ja Laakson alueella asuvien tai muuten siitä kiinnostuneiden kesken. Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liittoon (HELKA ry) ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn.

Töölö-Seura ry:n sääntöjen mukaisena toimialana on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja erityispiirteiden pohjalta. Seura vaalii paikallishistoriaa ja syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura osallistuu toimialueensa asukkaiden
ja pienyrittäjien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestönä aluetta koskevaan
suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Seura tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille.

Seura toimii yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestön, kaupungin sekä
muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa.

Seura järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa. Seura järjestää juhla-, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksia sekä retkiä.

Seura pyrkii edistämään asukkaiden omatoimisuutta ja paikallista harrastustoimintaa sekä muuta seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita tukevaa toimintaa.

I. VIESTINTÄJAOS:

Viestintäjaoksen toimintaidea:

1. myötävaikuttaa, että seuran toiminnasta ja tapahtumista julkaistaan lehdistössä artikkeleita ja toiminnan kannalta tärkeitä ilmoituksia,

2. vastaa ja pitää ajan tasalla seuran esitteen ja kotisivut,

3. pitää ja rakentaa suhteita lehdistöön, kuten esim. Töölöläinen -, Avaa – ja
Helsingin Uutiset –lehtiin,

4. tarvittaessa avustaa jäsenkirjeiden laatimisessa ja postituksessa,

5. vastaa seuran tapahtumien markkinoinnista,

6. pyrkii ideoimaan ja luomaan kontakteja muihin töölöläisiin yhteisötoimijoihin,

7. ylläpitää kontaktia Helsingin kaupungin tiedotus-/ viestintätoimistoon

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009:

– jaos myötävaikuttaa siihen, että seuran toiminnasta julkaistaan artikkeleita
ja toiminnan kannalta tärkeitä ilmoituksia. Lisäksi kaikista seuran päätapahtumista toimikunta pyrkii saamaan toimittajan kirjoittaman artikkelin lehteen,

– jaos vastaa ja pitää ajan tasalla seuran esitettä ja kotisivuja, myös yhdessä
Helka ry:n kanssa,

– kirjoitusten sävy pyritään pitämään seuran toiminnasta myönteisesti kertovana ja jäsenistöä aktivoivana. Toimikunta pitää yllä hyviä suhteita paikallisiin
Töölöläinen – ja Avaa -lehteen. Seuran palstatila lehdissä pyritään säilyttämään,

– jaos avustaa jäsenkirjeiden laatimisessa ja seuran tapahtumien markkinoinnissa. Jaos osallistuu seuran 50 –vuotis -historiikin jäsenhankinnan aktivointiin
yhdessä yritystoimikunnan kanssa. Tavoitteena on seuran jäsenistön – niin henkilö-
kuin myös yritysjäsenten – määrän nettokasvattaminen 10 % – 15 %:lla.

II. YRITYSJAOS:

Yritysjaoksen toimintaidea:

1. tavoitteena on saada jäsenikseen kattava määrä seuran toimialueella
toimivia yrittäjiä.

2. järjestää jäsenilleen eriaiheisia yritystoimintaan kohdistuvia keskustelu-
tilaisuuksia, teemailtoja ja tapahtumia eri aihealueilta,

3. keskittää ja painottaa toimintansa töölöläisestä kotipaikkalähtöisyydestä
ryhtymättä toimiin ja hankkeisiin, mitkä kuuluvat Suomen Yrittäjien
paikallisyhdistyksille,

4. toimii yhteistyössä, jos tarve vaatii, em. paikallisyhdistysten kanssa,

5. pyrkii luomaan suhteet eri kaupunginosayhdistysten vastaaviin jaoksiin
tai mikäli sellaisia ei ole ”myymään” toimintaideaa näille,

6. pyrkii aikaansaamaan vuosittain Töölöläisen palveluhakemiston toimittamisesta ja jaettavaksi sopivassa määrin töölöläisiin koti- ja yrityspalvelu talouksiin,

7. luo ja ylläpitää suhteita Helsingin kaupungin elinkeinoasiamiehen
toimistoon, kaupungin päättäjiin sekä valtakunnantason poliittisiin päättäjiin,

8. tekee vuosittain marraskuussa seuran johtokunnalle ehdotuksen töölöläisen yrittäjän valitsemiseksi ja hoitaa asiassa vaadittavat käytännön toimenpiteet,

9. pyrkii vuosittain aikaansaamaan töölöläisten iloksi Töölö- Seuran joulukuusen Töölöntorin alueelle, esim. ko. liikenneympyrään,

10. pyrkii vuosittain aikaansaamaan Töölössä sijaitsevien vähittäiskauppojen
keskinäisen kilpailun: ”Paras Jouluikkuna”,

11. pyrkii töölöläisten yrittäjien ja Helsingin kaupungin kanssa aikaansaamaan
Töölön Joulukadun koristeluineen ja tai Talonpojan tori -tapahtuman,

12. tekee vuosittain ehdotuksen Töölö-Seuran johtokunnalle stipendin luovutta-
miseksi töölöläiselle koululle, päiväkodille, vanhusten kodille, palvelutalolle
jne. tietystä aktiivisesta ja kannustettavasta toiminnasta.

Yritysjaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2009:

– luo ilmoitushankinnan kautta edellytykset vuoden 2009 Töölön Palveluhake-
mistolle,

– järjestää yritysjäsenille tarkoitettuja teemailtoja, Töölöntori –tapahtumia
(Talonpojantori- ja joulutori –tapahtumat) sekä taidetapahtumia,

– jatkaa vuoden töölöläisen yrittäjän valintaa ja näin korostaa esimerkillisen,
aktiivisen ja yritystoiminnassaan onnistuneen yrittäjän nostamista esille Helsingin Töölössä,

– jatkaa projektia "Joulukuusi töölöläisille asukkaille", mikä tarkoittaa valaistun
joulukuusen aikaansaamista töölöläisten yrittäjien taloudellisin tukitoimin
Töölöntorin liikenneympyrään,

– ylläpitää Töölö-Seura ry:n yritysjäsenten nettisivustoa,

– osallistuu vahvalla panoksella seuran nimissä tapahtuvan vuosittaisen
teatteri tapahtuman järjestämiseen,

– osallistuu omalla panoksella seuran 50 –vuotis -historiikin valmisteluun,

– osallistuu Helsinki -päivien järjestämiseen Töölössä,

– järjestää vuosittaisen kunto-ohjelman, sis. liikunta-ravinto, yrittäjille,

– mahdollisesti keväällä kauppiaille teemaikkuna -kilpailu,

– joulukuussa järjestetään ”Paras jouluikkuna” -kilpailu kauppiaille,

– tavoitteena yritysjäsenmäärään kasvattaminen sekä uusien yritysjäsenten

– aktivoiminen toimintaan mukaan.

III. YMPÄRISTÖJAOS:

Ympäristöjaoksen toimintaidea:

1. järjestää eriaiheisia keskustelutilaisuuksia seuran jäsenille, mutta myös töölöläisille asukkaille (= asukasiltoja),

2. valmistelee ja laatii kirjallisia lausuntoja sekä mielipiteitä Helsingin Kaupunkisuunnit- teluviraston hankkeisiin,

3. järjestää erilaisia excursio retkiä rakennustaiteellisesti merkittävissä kohteissa,

4. toimeenpanee arkkitehtuurikävelyretkiä,

5. osallistuu muiden yhteisöjen kanssa Etu- ja Taka-Töölön Arkkitehtuurioppaan
julkaisemiseen,

6. pyrkii edesauttamaan ja vaalimaan Töölössä sijaitsevien arkkitehtonisesti
merkittävien rakennusten säilymistä ja suojelua.

Ympäristöjaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2009:

– Osallistuu seuran tapahtumatoimikunnan kanssa eriaiheisten ympäristöä
koskevien keskustelutilaisuuksien – asukasiltojen järjestämiseen,

– Huolehtii omalta osaltaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista kaavoituk-
sessa,

– Järjestää keväällä perinteiset siivoustalkoot Hietarannassa,

– Valmistelee ja laatii kirjallisia lausuntoja sekä mielipiteitä Kaupunkisuunnit-
teluviraston hankkeisiin,

– Osallistuu omalla panoksella seuran 50 –vuotis -historiikin valmisteluihin,

– Jatkaa arkkitehtuurikävelyretkiä.

Kaavoitusta koskevat aloitteet, kannanotot ja lausunnot ovat edelleen keskeinen
osa Töölö-Seura ry:n toimintaa, johon jaos erityisosaamisellaan paneutuu.

 

IV. NUORISOJAOS:

Nuorisojaoksen toimintaidea:

1. yhteydenpitoa: koulut ja päiväkodit;

2. yhteistoimintaa muiden järjestöjen kanssa:
partiolippukunnat, urheiluseurat, päiväkodit, Nuori Suomi -järjestö,
Suomen Latu jne;

3. osallistuu seuran muiden jaoksien tapahtumajärjestelyihin:
Talvirieha Taivallahdessa, Helsinki-päivä, Taiteiden Yö, Lasten oikeuksien
päivä;

4. pyrkii järjestämään retki- ja leiritoimintaa:
päiväretket lähiluontoon eri teemoilla, yöretket yhdessä perheiden kanssa,
tutustumisretket näyttelyihin ja tapahtumiin;

5. osallistuu yhteistyötoimintaan muiden nuorisojärjestöjen kanssa;

6. pyrkii järjestämään koulutustoimintaa:
liikuntalajien kurssit, luontokasvatuskurssit, esittävän taiteen kurssit, bändi-
toiminta, teatterikasvatus, askartelu- ja käsityökurssit, yleishyödylliset kurssit,
palo- ja pelastus sekä EA -kurssit;

7. pyrkii aikaansaamaan omaa tiedotustoimintaa:
seuran nettisivuille (nuorisojaoksen oma alasivusto), jäsenpostitukset ajankoh-
taisista aiheista, nuorisojaoksen oma esite – flyer, ilmaisjakelulehdet ”minne
mennä tänään” –palstat, Töölöläinen lehti, tapahtumakohtaiset ilmoitukset /
monisteet, muu tiedotus;

8. tehtävänä on aktivoida alueen lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään osallistumaan alueelliseen toimintaan sekä tuottaa laadukasta ja ohjaavaa toimintaa;

9. ottaa kantaa asuin- ja elinympäristön kehittämiseen painottaen asiantuntemustaan lasten ja nuorten maailmassa.

Nuorisojaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2009:

– Töölö-seuran Nuorisojaos perustettiin vuonna 2008.

– jaos jatkaa toisena toimivuonna työtään tekemällä jaosta tunnetuksi
alueen lapsiperheiden, Töölön alueen nuorten, seudun lasten ja nuorten harrastutoimintojen sekä koulujen piirissä,

– tavoitteena on saada jaoksen toimintaan mukaan lisää osallistujia ja toimihenkilöitä,

– jäsenistöä aktivoidaan mukaan suunnitteluun, ideointiin ja toiminnan toteuttamiseen,

– jaos osallistuu Töölö-Seuran järjestämiin tapahtumiin,

– jaos jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötään alueen partiolippukuntien kanssa,

– jaos aktivoi alueen lapsia ja nuoria osallistumaan seuran järjestämiin tapahtumiin,

– jaos pyrkii saamaan toimintaansa mukaan lisää yhteistyötahoja, jotka ovat
kiinnostuneita nimenomaan töölöläisistä lapsista ja nuorista.

– jaoksen puheenjohtaja tai muu hallituksen määräämä henkilö osallistuu
Töölö-Seuran hallituksen kokouksiin.

V. KULTTUURIJAOS:

Kulttuurijaoksen toimintaidea:

1. järjestää yhteistoiminnassa muiden yhteisöjen kanssa pienimuotoisempia konsertteja;

2. osallistua Taiteiden Yö –tapahtumaan jollakin musiikillisella tapahtumalla;

3. aikaansaada töölöläisten kuvataiteilijoiden kanssa yhteisnäyttelyitä;

4. pyrkiä järjestämään taidemaalauskursseja alan opettajien johtamana,

5. pyrkiä järjestämään eri taiteen aloilla pienimuotoisempia tapahtumia
(runo-, laulu-, musiikki- jne. -iltoja)

6. tukea omalla erikoisosaamisella seuran tavoitteita paikallisen kulttuurin vaalimisessa ja edistämisessä.

Kulttuurijaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2009:

– osallistua muiden yhteisöjen kanssa pienimuotoisempien konserttien
järjestämiseen,

– osallistua Taiteiden Yö –tapahtumaan musiikillisella tapahtumalla,

– pyrkiä eri taiteenalojen harrastajien kanssa yhteistoiminnassa aikaansaamaan erilaisia tapahtumia,
– tukea omalla erikoisosaamisellaan paikallisen kulttuurin vaalimista ja edistämistä.

 

VI. TAPAHTUMATOIMIKUNTA:

Tapahtumatoimikunnan toimintaidea:

1. koostuu kaikkien jaoksien puheenjohtajista – seuran puheenjohtaja on
toimikunnan puheenjohtaja,

2. toimeenpanee seuran nimissä suurempia tapahtumia,

3. hyväksyy jaoksien esittämät tapahtumaehdotukset,

4. seuraa jaoksien toiminta-aktiviteettia.

 

Tapahtumatoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2009:

– järjestää keväällä ja syksyllä asukasillan,

– osallistuu Helsinki -päivään 12.6.

– kehittää verkostoitumista erilaisten ja sopivien kulttuuritilaisuuksien järjestäjien kanssa,

– osallistuu seuran 50 –vuotis -historiikin valmisteluihin ja toteuttamiseen,

– pyrkii aikaansaamaan julkaisun Töölön kehityksestä vuosien 1906-2006 aikana (Töölön asemakaava vuonna 2006 ”täytti” 100 vuotta)

– pyrkii kehittämään Töölöön, esim.asemakaavan vahvistuspäivästä 10.10., Töölön nimikkopäivää,

– kohdentaa nuorisotoimintaan seuran hallituksen määrittämän stipendin.

 

Tämä toimintasuunnitelma on hyväksytty Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry:n
hallituksen kokouksessa 9.2.2009 ja vahvistettu vuosikokouksessa 26.2.2009.