Töölö-Seura ry:n vuosikokouksen 2009 pöytäkirja

0
510

Töölö-Seura ry

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2009 PÖYTÄKIRJA

Aika: 26.2.2009 klo 18.00

Paikka: Palvelutalo Kantin Pysäkki, Humalistonkatu 4, Helsinki

Läsnä: Liitteessä mainitut 23 seuran jäsentä

Ennen kokousasioiden käsittelyä kirkkoherra Auvo Naukkarinen esitelmöi Töölön ja Taivallahden seurakuntien yhdistymisestä ja muista ajankohtaisista asioista.

1. Kokouksen avaus

Töölö-Seuran puheenjohtaja Hannu Haukanhovi toivotti yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi vuosikokoukseen ja avasi kokouksen.

2.
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Haukanhovi, sihteeriksi Risto Alsi ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat myös ääntenlas-kijoina Päivi Kalistaja ja Paula Laukkanen.

3.
Kokouksen osanottajien toteaminen

Todettiin, että osallistujat ovat saapuessaan kirjautuneet kokouspaikalla olleeseen listaan (liite 1). Kokoukseen osallistui 23 seuran jäsentä.

4.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu lähetettiin jäsenille kirjeellä kuten säännöt edellyttävät, mutta se ei ilmestynyt sääntöjen edellyttämällä tavalla ajoissa kaupunginosalehdessä. Kokous päätti kuitenkin yksimielisesti pitää kokousta laillisena ja päätösvaltaisena.

5.
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin jaossa ollut sääntöjen 12 §:n mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6.
Edellisen vuoden vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely

Seuran puheenjohtaja Hannu Haukanhovi esitteli vuosikertomuksen 2008 todeten mm. että jäsenmäärä on ilahduttavasti kasvanut. Vuosikertomus hyväksyttiin.

Yhdistyksen taloudenhoitaja Eila Mäki-Patola esitteli tilinpäätöksen: tuloksen toiminnoittain 1.1. – 31.12.2008 ja taseen 31.12.2008

Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon, jossa puollettiin vastuuvapauden myöntämistä.

7.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus.

8.
Päätetään vuoden 2009 toimintasuunnitelmasta, talousarviosta, liittymismaksusta ja jäsenmaksusta varsinaisille jäsenille ja nuorisojäsenille

Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen vuoden 2009 toimintasuun-nitelmaksi. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Hallituksen mietittäväksi esitettiin, josko yritysjaoksen nimi voisi olla elinkeinojaos.

Taloudenhoitaja esitteli ehdotuksen talousarvioksi 2009. Talousarvio hyväksyttiin.

Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä.

Varsinaisten jäsenten vuoden 2009 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin:
– henkilöjäsenet 15 euroa ja
– yritysjäsenet 55 euroa.

9.
Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

10.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

Hallituksen puheenjohtajaksi yksimielisesti valittiin Hannu Haukanhovi.

11.
Valitaan hallituksen kuusi jäsentä ja yksi varajäsen.

Hallituksen jäseniksi yksimielisesti valittiin:
Anssi Keski-Vähälä
Pirkko Liljeström
Juhani Pelanne
Reetta Rasi
Sirpa Ruotsalainen
Riitta Snäll

Varajäseneksi yksimielisesti valittiin:
Matti Niiranen

12.
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies

Tilintarkastajiksi yksimielisesti valittiin:
KTM, tmj. Sari Yli-Paavola
Liikenneneuvos Urpo Vihervaara

Varatilintarkastajaksi yksimielisesti valittiin:
KTT, emeritus professori Uolevi Lehtinen

13.
Kokouksen päättäminen

Asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Vakuudeksi:
Hannu Haukanhovi                                Risto Alsi
kokouksen puheenjohtaja                      sihteeri

Me allekirjoittaneet Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry:n 26.2.2009 pidetyn yhdistyk-sen vuosikokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina toteamme yksimielisesti, että pöytäkirjan kirjaukset vastaavat kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä.

Helsingissä maaliskuun ____. päivänä 2009

Päivi Kalistaja                                    Paula Laukkanen
pöytäkirjantarkastaja                          pöytäkirjantarkastaja