Töölö-Seuran säännöt

0
1584

Töölö-Seura ry:n säännöt
(Hyväksytty yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 27.2.2014,
rekisteröity 26.1.2015)

1 §. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Töölö-Seura ry, ruotsiksi Sällskapet Tölö rf ja kotipaikka Helsingin
kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on koko Töölö (kaupunginosat 13 ja 14).

2 §. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on:
 toimialueensa monipuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
yhteistyössä asukkaiden, viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa
 edistää toimialueensa asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä
 toimialueensa asuinympäristön laadun parantaminen ja viihtyvyyden lisääminen
 paikallisen kulttuurin vaaliminen ja edistäminen
 toimialueensa tunnettavuuden lisääminen

3 §. Yhdistyksen toiminnan laatu
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
 toimii alueensa etujärjestönä
 tekee yhteistyötä kunnallishallinnon, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa
 osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon tehden
lausuntoja, aloitteita ja esityksiä
 toimii alueensa asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen yhdyssiteenä
 järjestää asukastapaamisia, kokouksia ja muita vastaavanlaisia tapahtumia
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta,
järjestää arpajaisia ja myyjäisiä ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa liittyvää kustannustoimintaa ja oheistuotteiden
kauppaa.

4 §. Jäsenet
Äänivaltaiseksi varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voidaan hyväksyä 15 vuotta
täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, toiminnan laadun ja
säännöt. Hallitus hyväksyy jäsenyyden.
Kannatusjäseneksi yhdistykseen voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Hallitus hyväksyy jäsenyyden.
Yhdistyksessä voi olla yksi tai useampia kunniapuheenjohtajia ja kunniajäseniä.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka on erityisen
ansiokkaalla tavalla edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta.
Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen
esityksestä.

5 §. Jäsenen eroamisesta ja erottamisesta
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan.

6 §. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävästä liittymis- ja jäsenmaksusta sekä niiden suuruudesta päättää
yhdistyksen varsinainen kokous kullekin jäsenryhmälle erikseen.
Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuista.

7 §. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen varsinaisen kokouksen valitsema hallitus,
johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi ja vähintään
neljä (4) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen
toimikausi alkaa yhdistyksen varsinaisen kokouksen valinnasta.
Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi, mikä alkaa yhdistyksen varsinaisen
kokouksen valinnasta.
Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajan ja tarpeelliset
toimihenkilöt yhdistyksen jäsenistä tai ulkopuolelta.
Hallituksella on oikeus asettaa yhdistyksen tehtäviä varten jaoksia tai työryhmiä,
joiden jäsenet hallitus valitsee vastaavaksi toimikaudeksi kuin mikä sillä itsellään on.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään
puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä.

8 §. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä
sihteerin kanssa tai ne yhdistyksen toimihenkilöt, jotka hallitus on siihen määrännyt,
kukin yksin

9 §. Yhdistyksen tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomus on jätettävä vähintään kuukausi ennen yhdistyksen
vuosikokousta toiminnantarkastajien tarkastettavaksi. Toiminnantarkastajien tulee
antaa niistä hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.
Yhdistyksellä on yksi tai kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa sekä lisäksi yksi
varahenkilö.

10 §. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kalenterivuosittain hallituksen
määräämänä viimeistään huhtikuussa.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi (1)
ääni. Henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.

11 §. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen varsinainen kokous ja mahdollinen
ylimääräinen yhdistyksen kokous koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen
kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla.

12 §. Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Esitetään edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien
lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Hyväksytään kulumassa olevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio sekä varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävien liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet.
9. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista.
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsen.
12. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varahenkilö.
13. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty
kirjallinen esitys vähintään kolmeakymmentä (30) päivää ennen yhdistyksen
varsinaista kokousta tai jotka hallitus haluaa kokoukselle esittää.

13 §. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat vastaavaan tarkoitukseen.

14.§. Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät