Mielipide Taivalsaaren asemakaavamuutoksesta 2/2004

0
669

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastolle 3.2.2004


Taivalsaaren asemakaavan muutoksen valmistelu

Töölö – Seura – Sällskapet Tölö ry on useaan otteeseen vaatinut, että uudesta asemakaavahankkeesta on laadittava nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Alue oli mukana aiemmassa kaavahankkeessa, josta se kuitenkin rajattiin pois. Syynä lienee ollut tuolloin asukkaiden vahvasti erilainen näkemys suunnittelualueen pohjoisosasta ja nimenomaan Taivalsaareen kaavaillusta kylpylähotellihankkeesta. Edelleen ihmetystä herättää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päätetty jättää kokonaan tekemättä. Tällainen menettely ei edistä myönteistä vuorovaikutusta asukkaiden ja suunnittelijoiden välillä.

Vuoden 2001 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Töölö – Seura antoi liitteenä olevan mielipiteen (23.5.2001). Mielestämme osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli tuolloin riittämätön, koska siinä esitettyä vaikutusten arviointia pidettiin puutteellisena.

Nyt esillä oleva asemakaavan muutoshanke on arvokkaan sijaintinsa ja toiminnallisen tärkeytensä vuoksi merkittävä. Sen vuoksi Töölö – Seura edellyttää, että sille on laadittava oma erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelmansa, josta käy ilmi mm. laadittavat selvitykset, tavoitteet ja tapa, miten alueen suunnittelun tavoitteista keskustellaan vuorovaikutteisesti, eri vaihtoehtojen vertailu ja kuvailu, miten ympäristövaikutusten arviointi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 § sanotussa laajuudessa tehdään.

Aiemmat kannanotot

Töölö – Seura on useassa eri yhteydessä tuonut esiin kyseisen alueen ympäristö- ja virkistysarvoja. Seura järjesti alueella v.1997 katselmuksen, johon osallistui yleisten töiden lautakunnan jäseniä. Yhteenvetona todettiin alueen hoitamaton kunto. Seura lähetti 10.11.1997 kaupunginhallitukselle asiasta kirjeen, jossa kiirehdittiin asemakaavan laatimista yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Kylpylähotellihanke tuli julkiseksi keväällä 2 000 ja aiheutti välittömästi asukkaiden keskuudessa jyrkkää vastustusta. Kansalaismielipide ei hyväksynyt paikalle liian suurta hotellihanketta. Töölö – Seura kokosi lyhyessä ajassa lähes 3 000 hotellihanketta vastustavaa allekirjoitusta. Mielenkiinto ja tahto säilyttää alue asukkaille on ollut vieläkin laajempaa. Adressin saatesanoissa tuotiin esille rannan luonto- ja maisema-arvojen ainutlaatuisuus ja että asukkaille rantojen käyttö virkistykseen ja ulkoiluun on tärkeä hyvinvointitekijä. Mielipidekansio luovutettiin 28.8.2000 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rakel Hiltuselle.

Töölö – Seura ja useat kaupunginosayhdistykset (Kampin kaupunginosayhdistys ry, Kruunuhakaseura ry, Kallio – Seura ry, Punavuoriseura ry, Ruskeasuo – Seura ry Munkkisaari – Hernesaariseura ry, Siltasaari – Seura ry, Puotila – Seura ry, Konala – Seura ry, Tammisalolaisten yhdistys ry) sekä Saariston Ystävät ry, Helsinki 21 verkosto ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys allekirjoittivat kylpylähotellihanketta vastustavia kannanottoja 22.2.2000, 23.8.2000 ja 6.11.2000.

Yleiskaava ja sen antamat lähtökohdat

Hietaranta ja sen jatke Taivalsaari ovat arvokasta kulttuuri- ja luonnonarvoja omaava aluetta, joka voimassa olevassa yleiskaavassa on tarkoitettu virkistyskäyttöön. Sen käyttäjäkunta koostuu monista kaupunginosista ja Helsingin kaupunkiakin laajemmalta alueelta. Yleiskaavassa 2002 alue on merkitty virkistysalueeksi, kaupunkipuistoksi ja maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi. Sen ympärillä on valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kokonaisuuksia (ja myös hautausmaa), joiden huomioon ottaminen edellyttää tiettyjä rajoituksia. Taivalsaareen on osoitettu pieni rakentamisalue julkisille palveluille ja hallinnolle. Taivalsaareen ja Rajasaareen suunniteltu kerrosala oli yhteensä 30 000 krsm2, josta valtaosa sijoittui Rajasaareen.

Yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä 26.11.2003 valtuusto hyväksyi seuraavan ponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Hietalahden – Taivalsaaren yksityiskohtaisessa suunnittelussa edellytetään valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöarvojen, vesistönäkymien ja luonnonarvojen säilyttämistä. Alueen rakentaminen on suunniteltava pienimuotoiseksi ja maisemaa häiritsemättömäksi. Alueen toiminnot suunnitellaan siten, ettei liikennealueiden tarve ja varaukset nykyisestään kasva. (Matti Hirvikallio, äänin 47-2)

Edellä esitetty yleiskaavan antama ohje ei tue hotellirakentamista. Kolmikerroksisuus ja kolmen kerrostalon kokoinen rakennusmassa ei ole pienimuotoista eikä häiriötöntä. Alueelle nyt kaavailtu kylpylähotelli privatisoisi käytännössä koko niemen.

Alueen nykyinen käyttö

Hietarannassa oli kesän 2003 aikana noin 600 000 kävijää, päivittäin 10 000 henkeä. Se onkin Helsingin suosituin uimaranta. Rannan käyttäjäkunta tarvitsee ehdottomasti lisää oleskelutilaa. Upeaa merellisen avaraa rantamaisemaa ja ympäristöä täydentää edullinen ilmansuunta. Kuitenkin hoitoa vaille jätetty ja suurelta osin yleisestä käytöstä pois rajattu Taivalsaaren alue on häirinnyt käyttäjiä. Tämän alueen saamista asukkaiden virkistyskäyttöön on toivottu jo vuosikausia. Nyt rantaan kaavaillun ylimitoitetun uudisrakennuksen, kylpylähotellin, osuus uhkaa maisemaa ja haukkaisi ison alueen asukkaiden kipeästi kaipaamista viher- ja virkistysalueista.

Tulevat tarpeet, keskustelu tavoitteista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tulee määritellä, miten alueen tulevasta käytöstä ja suunnittelun tavoitteista keskustellaan. Tämä ei ole kuitenkaan tässä kohteessa toteutunut. Sen sijaan on jatkuvasti tuotu esiin ainoastaan KSV:n tilaama kylpylähotellisuunnitelma eikä lainkaan muita vaihtoehtoja. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää vaihtoehtojen vertailua.

Töölö – Seuran mielestä lähes puuttomalle ranta- ja virkistysalueelle massiivisen rakennuksen rakentaminen on kaikkien ympäristönormien sekä Helsingin yleiskaavaan liitetyn ponnen vastainen.

Kun hotellirakennuksen kerrosala on pienentynyt 40 % alkuperäisestä yrittäjän vaatimuksesta, se merkitsee yhä kalliimpia käyttökustannuksia, joten kylpylähotelli rakennettaisiin lähinnä rikkaille turisteille eikä kaupunkilaisille. Kun kylpylällä ei ole mitään yhteistä meren kanssa, se voidaan rakentaa liikenteellisesti paremmin muualle täyskokoisena ja kilpailukykyisenä. Mikäli kylpylähotelli ei ole kannattava, joudutaan sitä mahdollisesti laajentamaan yleiselle virkistysalueelle.

Tulevaisuudessa ilmaston lämpeneminen, öljykuljetusten kymmenkertaistuminen Suomenlahdella sekä Suomenlahden mahdollinen saastuminen lisäävät sinilevän kukintaa ja johtavat keskikesän lämpiminä päivinä uintikieltoihin Hietaniemen uimarannalla.

Töölö – Seuran mielestä Taivalsaaren alue tulisi säästää urheilu-, liikunta- ja virkistysalueeksi kasvavalle lähialueiden väestölle, Ruoholahti ja Jätkäsaaren uudet asuinalueet mukaan lukien. Taivalsaaren alueelle tulisi harkita paikkaa esimerkiksi maauimalalle, sillä uinti meressä saasteiden ja sinileväesiintymisten vuoksi saattaa olla kiellon alaisena useita viikkoja tulevaisuudessa. Kuumimpaan kesäaikaan tuhansia kaupunkilaisia olisi rannalla voimatta uida meressä. Maauimala voisi liittyä myöhemmin vaikkapa uuteen kahvila- ja pukuhuonerakennukseen, joka voisi toimia myös taustana ja katoksena ohjelmille tai pienimuotoisille orkestereille.

Taivallahden alueelle ei tarvita kylpylähotellia, joka pilaisi ranta- ja vesimaisemaa ja lisäisi sekä henkilö- että tavaraliikennettä. Alueelle tarvitaan tiloja talviuintiin, kuntoiluun, venekerhoille, muuta liikuntaa ja virkistystä palvelevia tiloja, kuten maauimala, erilaisia sauna-, kuntoilu- ja hierontatiloja, kahvila yms. tiloja. Alueella on myös paikallista tarvetta pienimuotoiselle kulttuuritoiminnalle, pienyrittäjille, asukas- ja nuorisotiloille jne. Helsingin asukkaat tarvitsevat kipeästi palveluja, joten yleiseen virkistyskäyttöön varattuja hupenevia viheralueita ei tulisi varata palvelemaan pelkästään turismia. Tuhansien ranta-alueen käyttäjien mielipide on otettava vakavasti huomioon tavoitekeskustelussa, joka on syytä käynnistää perusteellisesti uudelleen.

Töölö – Seura esittää, että hotellisiipi ja -huoneet tulee poistaa mahdollisen uudisrakennuksen suunnitelmasta, jotta mittakaava edes jollain tavalla voidaan sovittaa rannan herkästi haavoittuvaan maisemaan. Kaavasuunnitteluprosessissa olisi tutkittava, kartoitettava ja ideoitava myös muita vaihtoehtoja kuin hotellihankkeen sisältävää rakennuksen koon ja käytön määrittämistä. Esimerkiksi jokin säätiö, vakavarainen järjestö tms. saattaisi olla kiinnostunut paikasta ja rakennuttamisvastuun jakamisesta pienemmän rakennushankkeen osalta, joka kuitenkin voisi sisältää kaikille kaupunkilaisille avoimia yllä lueteltuja toimintoja.

Rakennusoikeus

Hotellihuoneet ja niitä vastaava kolmeen kerrokseen sijoittuva kerrosala 8 000 krsm2 on poistettava suunnitelmasta. Kylpylätoiminnalle esitetty kerrosala, johon sisältyy ravintola- ja keittiötilat ovat noin 5 000 krsm2. Normaali töölöläinen kerrostalo on noin 4 000 krsm2 ja esim. ns. ”Lönkan” Töölönkirkon vieressä hieman suurempi eli 5 000 krsm2. Tämän tulisi olla alueen rakentamisen ehdoton yläraja.

Hotelliasukkaiden yksityisautojen pysäköintiä varten tarvittaneen vähintään 150 auton pysäköintitalo tai -alue. Tavarankuljetuksesta ja henkilöautoliikenteestä aiheutuu lähialueen virkistyskäytölle merkittävät saaste- ja meluhaitat.

Vasta vuorovaikutteisesti käydyn tavoitekeskustelun jälkeen voidaan päättää suunnittelun reunaehdoista ja niiden sallimista tavoitteista.

Rakentamisen vaikutusten arviointi

Aluetta koskevat selvitykset on tehtävä siten, että voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset mm. (MRA 1§) -maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon -luonnonvaroihin -alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, erityisesti liikenteeseen -kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Selvitykset ja arvioinnit on pyydettäessä toimitettava osallisille. Erityisesti on selvitettävä lisääntyvän liikenteen tuomat haitat ja rakentamisen maisemaa muuttavat tekijät. Taivalsaaren avoin rantamaisema ei salli raskasta ja massiivista rakentamista.

Rakentamisen perusteista ja kaavoituksen käynnistämisestä

Ote Kuntoutusyhtymä – Rehab Groupin kirjeestä Helsingin kaupunginhallitukselle vuodelta 1998:

”SUUNNITTELUVARAUS Kuntoutusyhtymä- Rehab Group on tiedustellut kaupungilta tonttivaihtoehtoja kylpylähotellin sijoittamiseksi Helsingin alueelle. Kaupunkisuunnitteluviraston taholta on ehdotettu mahdollisena soveltuvana sijoituspaikkana Taivalsaaren niemenkärkeä Hietarannan vieressä (neuvottelu 17.8. 1998 Tuomas Rajajärvi, Pekka Pietarila, Pekka Niemi, Frank Schauman, Matti Takala). Suunniteltu alue on tällä hetkellä (asema)kaavassa yleistä puistoaluetta ja on käytännössä joutomaana. Kuntoutusyhtymä -Rehab Group Oy pyytääkin nyt kunnioittavasti, että kysymyksessä oleva alue varattaisiin Kuntoutusyhtymälle kylpylä- ja kongressihotellin suunnittelua ja jatkokehittelyä varten ja että kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi kylpylähotellikäyttöön.”

Uudisrakennuksen suunnitteluhankkeen liikkeellelähtö ja alullepano oli jo perusteiltaan kyseenalainen – sattumanvaraiseen liikeyrityksen ideaan perustuva aluevarauspyyntö Helsingin kaupungilta. Nyt tämäkin peruste on rauennut, koska suunnitellulle kylpylähotellille ei ole tällä hetkellä edes yrittäjää tiedossa. Sen vuoksi on hämmästyttävää, että suunnitteluhanke edelleen elää omaa elämäänsä kaupungin suunnittelukoneistossa.

Edellä esitetyin perustein Töölö-Seura esittää todelliseen vuorovaikutukseen perustuvan suunnitteluprosessin käynnistämistä Taivallahden kaavamuutoksesta, jonka vähimmäisvaatimuksena on normaalin osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokoaminen ja osallistumismenettelyn käynnistäminen.

Töölö-Seura pyytää kirjallista vastinetta perusteluineen Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolta edellä esitettämäänsä mielipiteeseen.

Helsingissä 3. helmikuuta 2004

Töölö – Seura – Sällskapet Tölö ry