Mielipide Kampin SAS-hotellin asemakaavamuutoksen OAS:sta 12/2004

0
498

Kaupunkisuunnitteluvirastolle 8.12.2004

Viite: Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston kirje 28.10.2004

Töölö – Seura – Sällskapet Tölö ry esittää mielipiteenään asiasta seuraavaa:

Helsingin kaupunki, samoin kuin muutkin tahot ovat useissa asiakirjoissa esittäneet Helsingin synagogaa koskevia selviä ohjeita ja tavoitteita noudatettaviksi suunnittelussa. Ympäristöministeriö on 10.12. 2002 suojellut synagogan rakennussuojelulain perusteella.

Töölö – Seura viittaa Helsingin kaupunkisuunnitteluseuran mielipiteessään esittämiin lausuntoihin ja lainauksiin, jotka mielestämme muodostavat hyvän kaupunkikuvallisen lähtökohdan ja tavoitteen kyseisen alueen suunnittelulle. Esitettyjä kannanottoja on pidettävä tinkimättöminä tavoitteina, joita Töölö – Seura pitää velvoittavina.

Kaupunkisuunnitteluviraston kirjelmässä nyt käsiteltävästä asemakaavan muutoksesta sanotaan kohdassa ”Suunnittelun tavoite” mm: ”…Tavoitteena on uudisrakennuksen arkkitehtonisen laadun lisäksi varmistaa, että rakennus istuu kaupunkikuvallisesti ympäristöönsä ja että synagogan näkyvyys kaupunkikuvassa säilyy”.

Esillä olleen asemakaavan muutoksen suunnitelma-aineiston tarkastelu osoittaa, että se on laadittu vastoin kaupunkisuunnittelulautakunnan em. lausunnossa ilmoitettuja suunnittelun tavoitteita. Näin ollen suunnitelmaa on korjattava tavoitteita vastaavaksi. ”Näkyvyys kaupunkikuvassa” tarkoittaa käytännössä näkyvyyttä Runeberginkadulta. Nykyisessäkin tilanteessa rakennuksen julkisivun yläosan näkee vain noin 30 metrin matkalta ja kupolinkin vain noin 50 metrin matkalta. Esitetty suunnitelma hävittäisi synagogan täydellisesti näkyvistä.

Mitkään kaupunkisuunnittelun näkökohdat eivät puolla suunnitelman mukaista lisärakentamista Kampin kolmion aukiolle. Jos näin kuitenkin tehtäisiin, ja jotta synagogan näkyvyys kaupunkikuvassa ja raskasta kaupunkirakennetta keventävä aukio säilyisi, olisi laajennuksen sijoitus harkittava uudelleen.

Edelleen sanotaan arvioitavan ”hankkeen vaikutuksia kaupunkirakenteeseen, kaupunkikuvaan, kaupunki- ja katunäkymiin”. Tämä on tehtävä riittävän perusteellisesti, vaikutusalueen on oltava kaavamuutosaluetta laajempi ja vaikutukset on oltava osallisten arvioitavissa jo kaavan luonnosvaiheessa.

Helsingissä joulukuun 8. päivänä 2004

Pekka Airaksinen,
puheenjohtaja
Cygnaeuksenkatu 8 D 33,
00100 Helsinki

Liisa Tarjanne,
varapuheenjohtaja
Nervanderinkatu 9
00100 Helsinki