Mielipide Eläintarhan alueen suunnittelusta ja OAS:sta 1/2004

0
567

Kaupunkisuunnitteluvirastolle 15.01. 2004

Suunnittelun tavoitteet

Onko kaavoituksen alkaminen mainittu kaavoituskatsauksessa?
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tavoitteet on ilmaistu kovin suppeasti – milloin osalliset voivat niistä tarkemmin keskustella?
Maankäytön periaatteena tulisi olla alueen kaupunkikuvalliset ja kulttuurihistorialliset arvot sekä sen puistomaisen luonteen säilyttäminen.

Säilytettävät kohteet, rakennukset, näkymät, maastokohdat ja puusto on tutkittava huolellisesti ja selostettava työn alkuvaiheessa osallisille vuorovaikutteisessa tilanteessa. Rakentamismahdollisuudet on arvioitava varovaisesti ja niiden aiheuttamat mahdolliset ympäristövaikutukset arvioitava.
Töölö – Seuran mielestä lisärakentamista voidaan harkita hyvin vähäisessä määrin, lähinnä turvaamaan ulkoiluun ja virkistykseen liittyvien palvelujen järjestämisen.
Aiemmin julkisuudessa esillä ollut musiikkitalon sijoitusehdotus alueelle ( liite) on mielestämme mahdollinen ja tukeutuu oikealla tavalla oopperataloon sekä sijaitsee niin, että sen aiheuttama liikenne sijoittuu entisille liikenne – ja paikoitusalueille.
Kevyen liikenteen yhteydet on suunnittelussa otettava tärkeinä lähtökohtina huomioon, sillä alue on oleellinen ja aktiivisessa käytössä oleva osa Töölönlahden – Keskuspuiston välistä yhteyttä. Reitistön jatkuvuus ja turvallisuus on varmistettava. 

Lähtötiedot

Historiasta on syytä kertoa enemmän! Kaupunkilaisten tiedot tarvitsevat täydennystä ja saattaapa suunnittelukin hyötyä ja saada lisäarvoa menneisyyteen perehtymisestä.
Suunnittelualueella on merkittävä yhteys Töölön historiaan, sillä alueella on sijainnut Töölönjärvi, josta lähtevästä Tölå – laskujoesta kaupunginosa on saanut nimensä. ”Joki on muinoin ollut kulkukelpoinen ja siinä on ollut mylly, joten se on ollut asukkaille taloudellisestikin tärkeä. Töölönjärven kuivatus ja rautatien rakentaminen kutistivat joen puroksi, jonka tervaleppien reunustamaa uomaa on vieläkin näkyvissä radan, Vauhtitien ja Helsinginkadun rajaamassa puistosaarekkeessa ( Marja – Liisa Tuomi: artikkeli julk. Töölö Kotikaupunginosamme 1988 ). Voisiko suunnittelussa sen ottaa huomioon ja hyödyntää?
Hattujen sodassa v. 1742 alue oli sotanäyttämönä. Elokuun 12. pnä Ruotsi – Suomen ratsuväki kohtasi  täällä Donin kasakat, joista osa pakeni, mutta joiden päällikkö Krasnashuk sai surmansa. Pitkään aluetta Pallokentän ja Kisahallin välissä nimitettiin Krasnashukin suoksi.
Voiko historiaa ottaa huomioon suunnittelussa, esim. täydennettäessä alueen nimistöä?
Tätä tuoreempi historia onkin yleissuunnitelmassa kuvattu.
 
Arviointisuunnitelma

Töölö – Seura haluaa saada etukäteen yksityiskohtaisen selvityksen tavasta, miten kaavaluonnoksen tuomia ympäristömuutoksia arvioidaan mm. maiseman ja kaupunkikuvan suhteen.
Töölö – Seura pitää tarpeellisena, että virasto esittää vaihtoehtoisia suunnitelmia ja että niistä keskustelemiseksi järjestetään yleisötilaisuus riittävän varhaisessa vaiheessa, jolloin kaupunkilaisilla, ei vain töölöläisillä, on mahdollisuus tuoda esiin mielipiteitään.
Suunnittelualue on keskeistä kulttuurihistoriallisesti arvokasta kaupungin virkistysaluetta, jonka arvoja tulee vaalia ja korostaa. Haluamme varmistua, että tässä työssä tulee niin tapahtumaan.

Ehdotuksia

Edellä esitettyjen tavoitteiden lisäksi Töölö – Seuralla on seuraavia ehdotuksia alueen suunnitteluun:
Töölönlahden rantaa pyritään rauhoittamaan vähentämällä mm. vilkkaasti liikennöidyn Helsinginkadun aiheuttamaa häiriötä. On selvitettävä  Helsinginkadun uuden linjauksen ja Talvipuutarhan eteläpuolisen tunneloinnin mahdollisuudet. Tällöin saataisiin ranta-alueesta entistä arvokkaampi ja laajempi yhtenäinen kokonaisuus.
Kulkuyhteydet, erityisesti kevyt liikenne, on otettava huomioon ja varmistettava turvalliset ylitykset Töölönlahdelta Laaksoon ja Keskuspuistoon.
Lasten latureitille talvikäyttöön varattava alue
Näkymien avauksia kaivataan, varsinkin Töölönlahdelle
Mahtuisiko alueelle luontopolku kaupunkilaislasten opetukseksi?
Silokalliot – tosi upeat – paremmin esiin!
Alue on vanha kaupunkilaisten sunnuntairetkien kohde, saisiko jonnekin kestäviä piknikpöytiä yms. varustetta retkiruokailuja varten?


Helsingissä tammikuun 15. pnä 2004

Töölö – Seura – Sällskapet Tölö ry

Pekka Airaksinen,
puheenjohtaja
Cygnaeuksenkatu 8 A 33
00100 Helsinki

Liisa Tarjanne,
varapuheenjohtaja